Zmiany w egzaminie maturalnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Absolwenci będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. O innych zmianach dowiecie się z naszego dzisiejszego artykułu

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Absolwenci będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy:

1)        aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo

2)        są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy wypełnią deklarację w tym zakresie.

W roku szkolnym 2021/2022 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyska i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym nie będą ustalane w tych latach progi punktowe stanowiące o zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (30% punktów możliwych do uzyskania).

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny będzie przeprowadzany zarówno dla absolwentów nowego i starego ustroju szkolnego, przy czym począwszy od roku szkolnego 2022/2023 absolwenci nowego ustroju szkolnego – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami –  aby zdać egzamin maturalny powinni uzyskać 30% punktów możliwych do uzyskania zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i jednego przedmiotu dodatkowego.

Od roku szkolnego 2024/2025 obowiązek uzyskania 30% punktów z jednego przedmiotu dodatkowego będzie dotyczył wszystkich absolwentów nowego ustroju szkolnego. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania jest konieczne ze względu na fakt, że wszyscy absolwenci, którzy w roku szkolnym 2022/2023 lub 2023/2024 będą przystępowali do egzaminu maturalnego, mają za sobą co najmniej półtora roku kształcenia, którego standardowy przebieg został zakłócony przez utrudnienia związane ze stanem epidemii (tj. kształcenie zdalne lub tzw. „kształcenie hybrydowe”).

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *