POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIE WCZESNEGO ROZWOJU DZIECKA, CZYLI PROJEKTY NOWELIZACJI ROZPORZĄDZEŃ MEIN

Minister Edukacji i Nauki przekazał do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, projekty nowelizacji rozporządzeń.

Zmiany rozporządzeń wynikają z konieczności dostosowania przepisów rozporządzeń do zmian wynikających z art. 2 ustawy z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw. Proponowane zmiany mają na celu poprawę funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i placówkach w szczególności przez zapewnienie wsparcia nauczycielom prowadzącym obowiązkowe zajęcia edukacyjne z tymi uczniami.

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach

i placówkach

źródło i cały test: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/64508-pomoc-psychologiczna-dla-rodzicow-i-nauczycieli-i-wspomaganie-wczesnego-rozwoju-dziecka-czyli-projekty-nowelizacji-rozporzadzen-mein

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *