Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu, szkole, placówce od 1 września 2017 r.

Najważniejsze nowości i zmiany w nowym rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – co szkoła musi wiedzieć i zrobić?

W dniu 9 sierpnia 2017 r. zostało podpisane rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591), na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

W dniu  28 sierpnia 2017 r. zostało podpisane rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643), na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,z późn. zm.).

Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).

Jest ona dostosowana do uczniów kontynuujących naukę w klasach gimnazjalnych i innych typach szkół nie objętych obecnym systemem oświaty w Polsce.

Obydwa nowe rozporządzenia są spójne i wprowadzają  zmiany w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce.

 
1. Poszerzono zakres rozpoznawania czynników wpływających na funkcjonowanie ucznia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu nie tylko indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, ale również czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

 2.      Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną powinna również wynikać z zaburzeń zachowania i emocji.

3.      Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki uzgadnia z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny warunki współpracy.

 4.      Zajęcia socjoterapeutyczne zamieniono na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.

 5. W przedszkolu dołożono jeszcze jedną formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej – zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jest ona przewidziana dla dzieci, które ze względu na trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu, wynikające szczególnie ze stanu nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dzieci objęte tą formą pomocy część zajęć będą realizowały indywidulnie a część  razem z grupą. Objęcie ucznia tą formą wymaga opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej na podstawie wniosku przedszkola za zgodą rodziców.

6.      W szkole do dotychczasowych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dodano:

– zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne zamiast socjoterapeutycznych

– zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

– zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (analogicznie jak w przedszkolu, dla uczniów, którzy ze względu na trudności w funkcjonowaniu w szkole nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych z klasą)

– warsztaty

7.  Ustalono  formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w placówce. Wśród nich są zajęcia: rozwijające uzdolnienia, rozwijające umiejętność uczenia się, specjalistyczne, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porady, konsultacje i warsztaty. 

Godzina zajęć specjalistycznych, a więc: korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, logopedycznych, innych o charakterze terapeutycznym trwa 45 min. (dotychczas trwały 60 min.)

9.      Podkreślono wagę analizy i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Do zadań dyrektora przedszkola, szkoły, placówki dodano planowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10.  Rozszerzono zadania, wychowawców, nauczycieli, specjalistów w przedszkolu, szkole, placówce, min. o: rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów, podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania, współprace z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym. 

11.  Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki ma prawo wystąpić, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia, z wnioskiem do poradni psychologiczno – pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, u którego nie następuje poprawa funkcjonowania mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

Powyższe, najważniejsze zmiany wymagają dostosowania organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce,  min.: aktualizacja wewnętrznej dokumentacji, prowadzenie nowych zajęć oraz poszerzanie kompetencji nauczycieli i specjalistów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *