Wdrażanie nowej podstawy programowej

Reforma oświaty wraz z nadchodzącym rokiem szkolnym wprowadza liczne zmiany w przepisach, nową strukturę szkolnictwa oraz nowe wymagania. Co to oznacza dla dyrektorów i nauczycieli?

Reforma oświaty wraz z nadchodzącym rokiem szkolnym wprowadza liczne zmiany w przepisach, nową strukturę szkolnictwa oraz nowe wymagania. Trudne zadania stoją przed dyrektorami, którzy w okresie przejściowym będą musieli pogodzić niektóre dotychczasowe rozporządzenia z nowymi.

Nową regulacją jest nowa podstawa programowa, która zgodnie z art.4 pkt 24 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe ,jest obowiązkowym zestawem celów kształcenia i treści nauczania. Przedstawia umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadań profilaktyczno-wychowawczych szkoły. Umożliwia ustalenie kryteriów ocen szkolnych, wymagań egzaminacyjnych, a także  wskazuje warunki i sposób realizacji podstawy programowej .

            Główne założenia nowej podstawy programowej to:

 • Powrót do spiralnego układu treści nauczania, tj. powtarzanie i utrwalanie materiału na kolejnych etapach nauczania,
 • Ocenianie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez rozszerzenie zadań profilaktyczno-wychowawczych,
 • Zastąpienie integracji  korelacją przedmiotową w ramach przedmiotów humanistycznych , przyrodniczych i ścisłych począwszy od klasy V sp,
 • Nauczanie przedmiotowe od klasy V SP,
 • Wzmocnienie edukacji w zakresie nauki języków obcych nowożytnych, włączenie drugiego języka w szkole podstawowej,
 • Możliwość kształcenia dwujęzycznego, począwszy od klasy VII SP, z kontynuacją w szkole ponadpodstawowej,
 • Uwzględnienie technologii TIK na poszczególnych przedmiotach,
 • Wprowadzenie nauki programowania , począwszy od edukacji wczesnoszkolnej,
 • Szersze uwzględnienie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, w tym ratownictwa medycznego,
 • Stworzenie większych możliwości realizacji podstawy programowej metodą projektu, rozwijania umiejętności  pracy zespołowej  uczniów , rozwiązywania problemów.

Do szkoły podstawowej podstawa programowa wprowadza nowe przedmioty:

 • Geografię, biologię, chemię i fizykę-odpowiednio od V klasy
 • Doradztwo zawodowe –od klasy VII, niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

            W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z doradztwa zawodowego będą realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program powinien zawierać treści dotyczące informacji o zawodach , kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwości zdobycia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Bardzo ważnym jest uświadomienie, że każdy nauczyciel podczas zajęć z uczniami jest zobowiązany realizować  podstawę programową, a nie podręcznik, który jest jedynie pomocą dydaktyczną .

            W związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej pojawia się wiele zadań, które spoczywają na dyrektorze.

            Zmian wymagają statuty, które należy zaktualizować nie dłużej niż do 30 listopada 2017.

            W przedszkolu zaktualizujmy zapisy dotyczące celów i zadań przedszkola wynikających z przepisów prawa, sposobów realizacji zadań  przedszkola, zakresów zadań nauczycieli, w tym współdziałania nauczycieli z rodzicami, planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej, prowadzenia obserwacji pedagogicznej i dokumentowania tychże , oraz organizację przedszkola.

            Aktualizując statuty szkoły publicznej zwróćmy uwagę na zapisy dotyczące:

 • Celów i zadań szkoły wynikających z nowej podstawy programowej oraz sposób ich wykonania, z uwzględnieniem programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły,
 • Organizacji pracy szkoły, w tym oddziałów  dwujęzycznych,
 • Zakresu zadań nauczycieli, sposób i form  wykonywania tych zadań
 • Szczegółowych  warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,
 • Organizacji  pracowni  szkolnych
 • Organizacji  dodatkowych zajęć dla uczniów
 • Organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 • Organizacji biblioteki szkolnej, w tym gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, warunki i zakres współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 • Organizacji formy współpracy szkoły z rodzicami,
 •  Zapisów uwzględniających zmiany w innych aktach prawnych

            Obowiązkowo  pamiętajmy o upowszechnieniu wdrożonych zmian w statucie, w sposób przyjęty w danej szkole (np. przez umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły).

 

Ciąg dalszy za tydzień!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *