Poprawianie ocen przed klasyfikacją roczną – na jakich zasadach

Czy w sytuacji gdy uczeń i jego rodzice nie zgadzają się z wystawioną przez nauczyciela oceną roczną, należy umożliwić uczniowi pisanie egzaminu, który wykaże poziom jego umiejętności? Takie pytanie pojawia się często w kontekście klasyfikacji rocznej. Sprawdzamy więc, jakie zasady obowiązują.

Kiedy można ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana
Szczegółowe warunki oceniania określa statut szkoły. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje m.in. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (art. 44b ust. 6 pkt 6). Z powyższych przepisów wynika, że uczeń ma prawo ubiegać się o roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą niż ocena przewidywana, na warunkach i trybie określonych w statucie szkoły. Jest to jedyna możliwość podwyższenia oceny proponowanej przez nauczyciela przedmiotu.

Natomiast procedura „zastrzeżeń”, jako kolejna szansa na podwyższenie oceny rocznej, może być zastosowana jedynie w przypadku, gdy rodzice zgłoszą do dyrektora (we właściwym terminie), iż roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen (art. 44n).

Źródło i cały tekst: https://www.portaloswiatowy.pl/ocenianie-uczniow/poprawianie-ocen-przed-klasyfikacja-roczna-na-jakich-zasadach-23427.html