POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW DYREKTORA – TYLKO NA 10 MIESIĘCY

Stosownie do art. 63 ust. ust. 10, 12 i 13 ustawy Prawo oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.

Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora (ust. 10). Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej (ust. 12).

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/53648-powierzenie-obowiazkow-dyrektora-tylko-na-10-miesiecy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *