Rola szkoły w środowisku lokalnym

Szkoła zanurzona jest w środowisku składającym się z wielu instytucji, grup formalnych i nieformalnych, powiązanych przeróżnymi relacjami społecznymi, kulturowymi czy usługowymi. Aby prawidłowo funkcjonować, dyrektor placówki powinien być otwarty na społeczność lokalną, która może wesprzeć i inspirować do rozwoju.

Szkoła bowiem, oprócz funkcji edukacyjnej, stanowiącej niezaprzeczalnie jej główny cel, pełni jeszcze wiele różnych, min.: wychowawczą, społeczną, kulturalną czy integracyjną. Nie będzie ich realizować prawidłowo w oderwaniu od środowiska, w którym się znajduje.

Pracując w szkole mieszczącej się w niewielkiej podwarszawskiej miejscowości, mam możliwość dostrzeżenia jak istotna jest współpraca placówki z lokalną społecznością, jak głęboko sięgają relacje uczniów, rodziców, nauczycieli czy organu prowadzącego. A co za tym idzie jak duży wpływ ma środowisko na tę instytucję. Wydaje się on być o wiele większy, niż w przypadku szkoły znajdującej się w wielkim mieście, gdzie panuje większa anonimowość i niższy poziom tożsamości terytorialnej.

Jednak najbliższą dyrektorowi społecznością lokalną są pracownicy. To nimi zarządza bezpośrednio, a to przecież oni realizują wizję szkoły, to oni codziennie pracują z uczniem i dla ucznia, a pracując ze sobą tworzą zespoły i grupy nieformalne. Interesujące jest jak na skuteczne zarządzanie, wpływa  znajomość specyfiki tej grupy.

Kolejna, bardzo duża, grupa środowiskowa to uczniowie. To oni stanowią sens istnienia szkoły, to na nich skupia się cały system edukacji. Pomimo, że system szkolnictwa powszechnego jest jednolity dla całego kraju, to każdą placówkę budują odmienne jednostki, a dyrektor powinien być otwarty na tę różnorodność. Wspomnieć należy i w tym miejscu, o niezwykle istotnej roli poznania tego środowiska przez osobę zarządzającą placówką i uwzględnieniu specyfiki uczniów w jej kierowaniu.

Ściśle powiązaną z uczniami grupą są rodzice. Poznanie ich oczekiwań, wypracowanie wspólnej drogi będzie skutecznym narzędziem w podążaniu drogą sukcesu szkoły. W dobie obecnych zmian w szkolnictwie polskim, podkreśla się rolę rodzica i współpracy na linii szkoła-rodzic. Szczególnie w niewielkich miejscowościach, gdzie funkcjonuje wyższa znajomość jej poszczególnych członków, ta grupa społeczna zasługuje na szczególną troskę ze strony dyrekcji.

Wskazane przeze mnie obszary funkcjonowania szkoły stanowią wyzwanie dla dyrektora jako lidera w społeczności lokalnej. Pokazują jak złożona i odpowiedzialna jest to funkcja publiczna, jak wiele powiązań środowiskowych funkcjonuje dookoła placówki edukacyjnej. Świadomość specyfiki lokalnej społeczności przekuwa się na skuteczne zarządzanie i ułatwia osiągnięcie sukcesu na wielu płaszczyznach.

Dorota Klee-Adamowicz – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *