Poza pensją. Na jakie pieniądze może liczyć nauczyciel?

Okresy pracy uprawniające do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zestawiając powyższe z art. 43 ust 1 powołanej ustawy należy uznać, że ustawodawca nie wliczył do okresów zatrudnienia, od których zależy nabycie poszczególnych świadczeń pracowniczych ani okresów pozostawania przez pracownika stroną umów cywilnoprawnych, ani też okresów wykonywania przez niego działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 310) o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić, zgodnie okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy. Jeżeli organ nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie. W takim wypadku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Wskazuje się, że jeżeli pracownik nie może przedstawić pracodawcy zaświadczenia z urzędu gminy, to może również udowodnić okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym przy pomocy innych dokumentów, np.: odpisów aktów własności, postanowień sądów, umów cywilnych.

            Zgodnie z cytowana ustawą okres ten brany jest pod uwagę przy obliczaniu stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy.

Przepisy prawne nie regulują wprost formy dokumentowania przez pracownika stażu pracy do celów ustalenia nagrody jubileuszowej.  Podstawowym dokumentem jest świadectwo pracy. Powyższe nie oznacza jednak, że świadectwo pracy jest jedynym dokumentem, na podstawie którego pracodawca ustala uprawnienie pracownika do nagrody jubileuszowej. W sytuacji, gdy pracownik nie dysponuje świadectwem pracy, ale przedstawia inne, wiarygodne dokumenty wydaje się, że mogą być one respektowane przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej. Prawo do nagrody można ustalić na podstawie tych dokumentów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *