Jak planować przedmioty rozszerzone w liceum

Jak uniknąć pułapek, planując przedmioty w zakresie rozszerzonym? Jakie błędy popełniane są najczęściej? Na te pytania odpowiada Piotr Ślusarczyk.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w liceum ogólnokształcącym uczniowie uczą się od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Rozszerzenia ustala dyrektor szkoły, wcześniej zapoznając się z opinią rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Opinie te nie są dla dyrektora szkoły wiążące.

Niektóre licea oferują swoim uczniom wybór przedmiotu rozszerzonego nie podczas rekrutacji, ale po pierwszym semestrze. Rozwiązanie takie jest dopuszczalne, pamiętać jednak należy, że takie przedmioty jak: język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka realizowane w zakresie rozszerzonym są od pierwszej do trzeciej klasy. Natomiast pozostałe rozszerzenia realizuje się od drugiej klasy, po uprzednim zrealizowaniu podstawy programowej z zakresu podstawowego.

Rozporządzenie nakłada także zobowiązuje do tego, aby przynajmniej jednym przedmiotem w zakresie rozszerzonym była geografia, biologia, fizyka, chemia lub historia.

Od tego, jakie przedmioty w zakresie rozszerzonym ustalimy, zależą przedmioty uzupełniające. Jeśli uczniowie nie uczą się historii w zakresie rozszerzonym, muszą uczyć się przedmiotu historia i społeczeństwo. Jeśli zaś w rozszerzeniu nie znajduje się biologia, geografia, fizyka lub chemia uczniowie uczęszczać powinni na przedmiot – przyroda. Możliwe jest, że uczniowie będą się uczyć w rozszerzeniu geografii oraz historii wtedy dyrektor wyznacza jako przedmiot uzupełniający ekonomię w praktyce, zajęcia artystyczne lub przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa.

Łącznie na przedmioty uzupełniające i rozszerzone przeznaczyć należy minimum 870 godzin. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że język polski, historia, geografia, biologia, fizyka i chemia nauczane w zakresie rozszerzonym, a także język łaciński, historia sztuki czy filozofia muszą zostać zrealizowana minimum w wymiarze 240 godzin, zaś język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie oraz informatyka – 180 godzin. 

Na końcu pozostaje mi dodać, że przedmiot w zakresie rozszerzonym i zakresie podstawowym to dalej ten sam przedmiot, tak więc uczeń dostaje jedną ocenę na koniec roku, nie zaś dwie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *