PROPOZYCJE ZMIAN W KARCIE NAUCZYCIELA PRZEDSTAWIONE PRZEZ MEIN

11 kwietnia br. korporacje samorządowe oraz związki zawodowe otrzymały dokument z propozycjami zmian statusu zawodowego nauczycieli, stanowiący materiał wyjściowy do dyskusji w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Zawiera on propozycje rozwiązań jak poniżej:

I. Czas pracy nauczycieli

1) podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego) o 2 godziny;

Zwiększenie pensum będzie się wiązało z ruchami kadrowymi, w związku z powyższym proponuje się w 3 – letnim okresie przejściowym zastosowanie działań osłonowych dla nauczycieli, dających możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system. Rozwiązania kadrowe będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowanie dotychczasowego wymiaru pensum i ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.

2) określenie wymiaru zajęć dodatkowych poza pensum (np. zajęć rozwijających zainteresowania), które obowiązkowo realizowaliby nauczyciele przedmiotów, które wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych: nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel plastyki i nauczyciel muzyki – 2 godziny tygodniowo (rozliczenie tych godzin może być w systemie np. rocznym, kwartalnym czy miesięcznym, a nie tygodniowym).

II. System wynagradzania nauczycieli oraz uprawnienia o charakterze socjalnym 

III. Awans zawodowy nauczycieli

IV. Ocena pracy nauczycieli

V. Urlop wypoczynkowy nauczycieli

 

Szczegóły i źródło: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/59802-pilne-propozycje-zmian-w-karcie-nauczyciela-przedstawione-przez-mein

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *