PRZESŁANKA NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY O PRZEKAZANIU PROWADZENIA SZKOŁY

Ustawa prawo oświatowe, analogicznie jak poprzedzająca ją ustawa o systemie oświaty stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać z dniem 1 września danego roku, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 2, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły, o ile szkoła ta nie jest jedyną szkołą danego typu prowadzoną przez tę jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 8 ust. 15 lub 16. Jednocześnie, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych (…). Jak wskazał WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 1 lipca 2020 r. (III SA/Gl 285/20) w analizowanym przypadku, co wymaga podkreślenia, udział związków zawodowych w procesie legislacyjnym jest obligatoryjny i ustawowo uregulowany.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/56909-przeslanka-niewaznosci-uchwaly-o-przekazaniu-prowadzenia-szkoly

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *