Budujemy wizję i misję szkoły…

Każda placówka oświatowa musi mieć swoją WIZJĘ i MISJĘ – z dzisiejszego artykułu dowiecie się, jak je zbudować i poznacie praktyczne przykłady. Miłej lektury!

WIZJA SZKOŁY

 Wizja to pozytywne wyobrażenie przyszłości organizacji lub osoby, wyprowadzone z uznawanych wartości i idei, które w konsekwencji staje się źródłem kreowania celów i planów działania.

Wartości przyjęte przez społeczność jednostki edukacyjnej pozwalają na stworzenie jasnej wizji szkoły lub placówki. Wizja ta sprzyja nie tylko procesowi wychowania, ale umożliwia także pozostawanie w zgodzie z priorytetami stanowiącymi podstawę tworzenia sylwetki absolwenta.

Przykład wizji szkoły

 Nasza szkoła jest:

 • Estetyczna, otoczona zadbanymi terenami;
 • Wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • Zapewnia warunki rozwoju twórczych umiejętności i postaw: patriotycznych, ekologicznych, tolerancji i szacunku dla innych;
 • Otwarta na potrzeby środowiska;
 • Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • Bezpieczna i przyjazna dla ucznia;
 • Każde dziecko może rozwijać swój talent uczestnicząc w różnego rodzaju kołach zainteresowań;
 • Służy pomocą pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną;
 • Prowadzi zajęcia z elementami integracji sensorycznej;
 • Naucza dwóch języków obcych;
 • Właściwie pomaga uczniom z trudnościami w nauce;
 • Stara się osiągać wysokie wyniki nauczania;
 • Wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i nauczycielami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą;

MISJA SZKOŁY

 Według Danuty Elsner „misja określa tożsamość i cel istnienia organizacji. W odniesieniu do szkoły (…) winna określać cel istnienia szkoły w danym, konkretnym środowisku. Konieczne jest zatem, aby misja była skoncentrowana na tym, co ważne w działalności szkoły, na jej zamierzeniach i rozwoju”.

Zewnętrzną funkcję misji stanowią: wizerunek szkoły lub placówki; uznawane wartości oraz oferta edukacyjna i wychowawcza, skierowane do uczniów i rodziców.

Wewnętrzna funkcja misji polega na nadawaniu kierunku działaniom edukacyjnym podejmowanym przez nauczycieli. Po przyjęciu i zaakceptowaniu misji przez radę pedagogiczną stanowi ona wyznaczoną drogę, realizowaną przez społeczność szkolną.

 Przykład misji szkoły

 • Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować do życia w otaczającym świecie;
 • Opieką otaczamy uczniów od 3 do 15 lat;
 • Wspieramy ducha partnerstwa we współdziałaniu środowiska życia i edukacji dzieci, a więc domu, szkoły i społeczności lokalnej;
 • Szkoła umożliwia uczniom naukę w sposób wydajny i efektywny oraz popiera wszelkie działania wspomagające proces uczenia się, dostosowując metody nauczania do potrzeb uczniów, od których oczekuje się odpowiedzialności za ich własną naukę;
 • Szkoła stwarza środowisko, w którym warunkiem skutecznych działań jest ścisła współpraca z domem rodzinnym ucznia, oparta na wzajemnym zrozumieniu i poszukiwaniu nowych, coraz bardziej skutecznych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych;
 • Szkoła dąży do zaangażowania społeczności lokalnej w jej życie, uwzględniając potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje środowiska;
 • Nadanie imienia szkole;
 • Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola (drzewa, krzewy);
 • Ozdobienie, zagospodarowanie ścian
Małgorzata Dróżka- uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *