Przyjęcie sprawozdania nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu i dokonanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu

W poniedziałek pisaliśmy o obowiązkach dyrektora szkoły w związku z odbywaniem przez nauczycieli stażu w ramach awansu zawodowego. Dzisiaj podpowiadamy, jak wygląda procedura składania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły. (§ 4 ust. 5 rozporządzenia).

Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu. Ważne jest, aby w sprawozdaniu nauczyciel odniósł się do każdego zadania, które zostało ujęte w jego planie rozwoju zawodowego wraz z wnioskami oraz wskazaniem uzyskanych efektów, ponieważ będzie to pomocne przy sformułowaniu przez dyrektora oceny dorobku zawodowego. Niepełna realizacja przez nauczyciela zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego powinna znaleźć odzwierciedlanie w ustalonej ocenie dorobku zawodowego; dyrektor szkoły musi zatem rozważyć, w jakim stopniu ta niepełna realizacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego wpłynie na ocenę dorobku zawodowego nauczyciela. 

Należy jednak pamiętać, że sprawozdanie nauczyciela nie może być jedyną podstawą do sporządzenia takiej oceny – zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odpowiednie warunki do odbycia stażu a w trakcie stażu obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

Dyrektor systematycznie zbiera zatem informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego a wszystkie wspomniane czynności oraz sprawozdanie nauczyciela, opinia rady rodziców i projekt oceny przedstawiony przez opiekuna stażu mają umożliwić mu sformułowanie oceny dorobku zawodowego, która zamyka etap stażu nauczyciela. Procedura dokonania oceny dorobku zawodowego opisana jest w art. 9c ust. 5-5f KN. Oceny dokonuje dyrektor szkoły, jest jednak zobligowany przed jej sformułowaniem do zapoznania się z opinią rady rodziców oraz – w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego – z projektem oceny przygotowanym przez opiekuna stażu. Rada rodziców powinna wyrazić swoją opinię w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, dyrektor jest zatem zobowiązany do stosownego powiadomienia rady o wszczętej procedurze oceny. Jeśli opinia rady rodziców nie zostanie w ww. terminie przedstawiona, fakt ten nie przerywa postępowania dyrektora (art. 9c ust. 5b KN).

 

Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela; ocena wyrażona przez opiekuna stażu powinna uwzględniać obserwowane zajęcia prowadzone przez nauczyciela oraz stopień jego zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego (§ 5 ust. 2 rozporządzenia). Dyrektor szkoły sporządza ocenę dorobku zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania za okres stażu (art. 9c ust. 5a KN). Należy podkreślić, że nauczyciel nie musi kierować do dyrektora odrębnego wniosku o dokonanie oceny dorobku zawodowego, gdyż zgodnie z ww. przepisem samo złożenie przez niego sprawozdania do dyrektora szkoły uruchamia procedurę dokonania tej oceny. Dyrektor jest również zobowiązany do przestrzegania określonego terminu dokonania oceny dorobku zawodowego a brak zachowania tego terminu skutkuje możliwością wniesienia przez nauczyciela skargi na bezczynność dyrektora.

 

Ustalona ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna i powinna zawierać pouczenie o możliwości wniesienia w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania odwołania do organu nadzoru pedagogicznego (art. 9c ust. 5c i 5d KN). Organ nadzoru pedagogicznego ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania. Ocena ustalona przez organ nadzoru pedagogicznego jest ostateczna.

 

Chociaż przepisy nie określają wzoru samego dokumentu, ocena dorobku zawodowego powinna zawierać informację o nauczycielu, którego dotyczy, organie, który ja wydał, datę sporządzenia oraz dane, o których mowa w art. 9c ust. 5c i 5d, a zatem – pieczęć szkoły lub placówki, datę sporządzenia oceny, podstawę prawną, dane dotyczące nauczyciela (nazwisko i imię, okres odbywania stażu, realizowany wymiar godzin w okresie odbywania stażu, nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć), ocenę (pozytywną lub negatywną), jej uzasadnienie (stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, odniesienie się do zadań i efektów realizacji zaplanowanych działań, ewentualne odniesienie się do zadań niezrealizowanych), pouczenie o możliwości wniesienia odwołania, pieczęć i podpis dyrektora oraz podpis nauczyciela i datę otrzymania przez niego oceny. Warto również zawrzeć w uzasadnieniu lub odrębnym punkcie oceny informację o opinii wyrażonej przez radę rodziców. Niezwykle ważną kwestią jest uzasadnienie oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Z doświadczeń Lubelskiego Kuratora Oświaty jako organu rozpatrującego odwołania nauczycieli wynika, że dyrektorzy, uzasadniając ocenę, ograniczają się czasem do wręcz jednozdaniowego komentarza albo stwierdzenia, że nauczyciel zrealizował zadania zapisane w planie rozwoju. Tymczasem uzasadnienie oceny powinno zawierać informacje o stopniu realizacji przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego a dyrektor nie zatwierdził z pewnością (przynajmniej nie powinien) jednopunktowego planu nauczyciela (art. 9c ust. 5a KN). Uzasadnienie jest szczególnie istotne w przypadku oceny negatywnej, gdyż daje nauczycielowi szansę zrozumienia, jakie błędy popełnił podczas stażu i z jakich powodów jego staż zakończył się niepowodzeniem. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż przy rozpatrywaniu odwołania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny argumenty zawarte w uzasadnieniu oceny będą miały decydujące znaczenie przy sformułowaniu ostatecznej oceny dorobku zawodowego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *