RIO NA STRAŻY ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI

Zgodnie z art. 30b ustawy Karta Nauczyciela Regionalna izba obrachunkowa, w trybie określonym w przepisach ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych dotyczących kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, kontroluje osiągnięcie w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3.

W celu uniknięcia wątpliwości, czy średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN, zostały w danym roku kalendarzowym w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego osiągnięte Karta Nauczyciela przewiduje obowiązkową kontrolę regionalnej izby obrachunkowej… cały tekst i źródło: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/53949-rio-na-strazy-srednich-wynagrodzen-nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *