Rodzic może zawnioskować o zmianę wychowawcy, decyzję podejmie dyrektor

Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą wnioskować o zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy. Dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału, jeżeli istnieją zasadne zastrzeżenia co do jego pracy albo jest to konieczne ze względu na sytuację organizacyjną szkoły.

Wychowawca klasy nie jest nieodwoływalny
Dyrektor zobowiązany jest do uzyskania opinii rady pedagogicznej, ale treść opinii nie jest  wiążąca. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, a dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego (art. 96 ust. 3 p.o.). Nie oznacza to jednak, że wychowawca jest nieodwoływalny – zmiana może nastąpić choćby ze względu na sytuację organizacyjną szkoły, długotrwałą nieobecność nauczyciela, przejście na emeryturę, uzasadnionych zastrzeżeń co do pracy nauczyciela wychowawcy. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Prawa oświatowego rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/oswiata/procedura-zmiany-wychowawcy-na-wniosek-rodzicow,121535.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *