Rola dyrektora w budowaniu współpracy ze środowiskiem lokalnym

Szkoła powinna budować więzi społeczne, powinna budować wspólnie z różnymi instytucjami sojusz, którego celem będzie wspomaganie młodego człowieka w jego rozwoju.

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym to istotny element pracy szkoły. Jak już wspomniałam we wstępie, od jakości tej współpracy zależy wizerunek szkoły i korzyści, jakie może ona czerpać z zasobów środowiska lokalnego. Chciałabym pokazać jak owocna może być ta współpraca dla obu stron.

            Pisząc o roli dyrektora w środowisku lokalnym, warto uświadomić sobie jej różnorodny charakter. Do dyrektora będą zgłaszać się instytucje lokalne z propozycją nawiązania współpracy, to dyrektor będzie proszony o wsparcie różnych inicjatyw miejskich, dyrektor będzie reprezentował społeczność szkolną, nawiązując w jej imieniu współpracę z różnymi instytucjami. Od jego otwartości, zaangażowania i umiejętności personalnych w dużej mierze będzie zależał sukces tej współpracy. Dobrze zatem, gdy dyrektor ma świadomość, jak wiele w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym od niego zależy.

            Współpraca ze środowiskiem lokalnym to także korzystanie z lokalnych zasobów. Dyrektor szkoły jako jej lider powinien umiejętnie zorganizować taką współpracę. W tym celu należy przede wszystkim zbadać, co szkole mogą zaoferować instytucje działające w jej otoczeniu. W zakresie spraw wychowawczych i profilaktycznych można korzystać ze wsparcia policji, straży miejskiej, poradni psychologiczno-pedagogicznej czy służby zdrowia. W zakresie rozwijania wszelkiego rodzaju aktywności kulturalnej wparciem będą instytucje o takim charakterze działające na terenie miasta. W Legionowie działa Powiatowa Instytucja Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna „Poczytalnia”, Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Historyczne w Legionowie. Z wszystkimi tymi instytucjami może współpracować szkoła i korzystać z bogatej oferty działań wspierających proces edukacyjny w szkole. Potwierdzają to przytoczone wyżej przykłady działań realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących.

            Pisząc o współpracy dyrektora i kierowanej przez niego placówki ze środowiskiem lokalnym warto poświęcić kilka słów lokalnym mediom. Myślę, że dobre kontakty z lokalną prasą są niezwykle ważne i warto zadbać, by informacje o organizowanych w szkole przedsięwzięciach znajdowały swoje odzwierciedlenie w publikowanych artykułach. Pozwala to na kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły i umożliwia dotarcie informacji o szkolnych wydarzeniach do szerokiej grupy odbiorców. Sprzyja to promocji szkoły w środowisku lokalnym.

            Podsumowując, można stwierdzić, że współpraca ze środowiskiem lokalnym stanowi ważny element zarządzania szkołą. Dyrektor przygotowując wizję szkoły i planując system zarządzania placówką, powinien również dokładnie zaplanować i tę kwestię. Jak pokazują doświadczenia współpraca z lokalnym środowiskiem i umiejętność wykorzystania jego zasobów może być jednym z ważniejszych elementów gwarantujących sukces szkoły poprzez podniesienie jakości jej pracy oraz budowanie pozytywnego wizerunku.

Renata Kamińska – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *