Standardy kontroli zarządczej

Dzisiejszy artykuł jest kontynuacją tematu kontroli zarządczej, szczególnie polecany dla młodych stażem dyrektorów, którzy dopiero poznają specyfikę zarządzania placówką oświatową.

Standardy kontroli zarządczej

Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej jest niezwykle istotne. Działaniami w ramach kontroli zarządczej należy objąć wszystkie obszary funkcjonowania jednostki.

Standardy zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

– środowisko wewnętrzne;

– cele i zarządzania ryzykiem;

– mechanizmy kontroli;

– informacja i komunikacja;

– monitorowanie i ocena.

Środowisko wewnętrzne

Standardy w tym obszarze wyodrębniają cztery elementy, które mogą mieć istotny wpływ na realizację przez przedszkole celów i zadań:

– przestrzeganie wartości etycznych;

– kompetencje zawodowe;

– struktura organizacyjna;

– delegowanie uprawnień.

Przestrzeganie wartości etycznych

Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych, dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.

Przykładowe działania:

– wdrożenie kodeksu etyki pracowników;

– wdrożenie kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych;

– wdrożenie kodeksu etyki nauczycieli.

w/w kodeksy muszą być zgodne z obowiązującym prawem, uzupełniają statut przedszkola i regulamin rady pedagogicznej.

Kompetencje zawodowe

Należy zadbać, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Trzeba również zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników i osób zarządzających.

Przykładowe działania:

– opracowanie regulaminu naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze urzędnicze:

– zarządzanie dyrektora w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

– opracowanie planu szkoleń pracowników.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Wprowadzenie elementu zarządzania ryzykiem, jest bardzo istotnym aspektem w kierowaniu jednostką. Na co dzień bowiem dyrektor placówki podejmuje decyzje, które w mniejszym bądź większym stopniu narażone są na ryzyko i mogą z różnym natężeniem wpływać na funkcjonowanie jednostki. Ryzykiem jest możliwość wystąpienia określonego zjawiska, które może mieć negatywny wpływ na realizowane zadania bądź osiągane cele. Z kolei zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększanie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań i powinno być dokumentowane.

Na cele i zarządzanie ryzykiem składają się:

– misja;

– określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji;

– identyfikacja ryzyka;

– analiza ryzyka;

– reakcja na ryzyko.

Iwona Iwańska-Brzeszcz – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *