Staże zawodowe jak nowy komponent kształcenia branżowego

Staże zawodowe mogą realizować uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie technikum zarówno pięcioletniego jak i czteroletniego.

Podstawą prawną do realizacji stażu jest umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy szkołą, uczniem i pracodawcą. Staże co do zasady powinny być odpłatne. Na podstawie narzędzia, jakim jest staż uczniowski pracodawca zyskuje możliwość wspierania uczniów już na poziomie nauki w szkole, wynagradzania wybranych uczniów oraz jeszcze ściślejszej współpracy na linii pracodawca – uczeń – szkoła. Staż uczniowski pozwala pracodawcy na pozyskanie kadr, które będą odpowiadać modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lokalny rynek pracy.

Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu jest ustalany z dyrektorem szkoły w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia. Staż uczniowski jest pojęciem szerszym od praktycznej nauki zawodu, ale może obejmować praktyczną naukę zawodu. W trakcie stażu uczeń może bowiem realizować treści nauczania i nabywać umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu (PNZ) lub treści spoza programu nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

W przypadku stażu obejmującego treści programu nauczania, dyrektor szkoły będzie mógł zwolnić ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu          w całości lub w części na podstawie zaświadczenia od pracodawcy.

Z kolei zagadnienia wykraczające poza zakres praktycznej nauki zawodu mogą stanowić część lub całość stażu uczniowskiego, jednak nie mogą zostać zaliczone na poczet praktycznej nauki zawodu. Pamiętać należy w tym miejscu, że w nowym modelu kształcenia branżowego pracodawca powinien uczestniczyć w tworzeniu programów nauczania dla zawodu i to z pracodawcą dyrektor szkoły powinien dokładnie określić treści programowe i te spoza programu, które będą realizowane w czasie stażu. Wspólnie szkoła i pracodawca powinni również określić sposoby i zasady dokumentowania procesu odbywania stażu jak również metody i sposoby nadzoru nad stażem.

W przypadku stażu obejmującego treści programu nauczania, dyrektor szkoły będzie mógł zwolnić ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu    w całości lub w części na podstawie zaświadczenia od pracodawcy.

Z kolei zagadnienia wykraczające poza zakres praktycznej nauki zawodu mogą stanowić część lub całość stażu uczniowskiego, jednak nie mogą zostać zaliczone na poczet praktycznej nauki zawodu.

Podmiot przyjmujący ucznia na staż, zobligowany jest zapewnić uczniowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu uczniowskiego na zasadach określonych w ustawie – Kodeks pracy.

Okres odbytego stażu uczniowskiego będzie zaliczał się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Koszty świadczenia pieniężnego wypłacanego uczniowi przyjętemu na staż uczniowski mogą zostać przez pracodawcę wliczone w koszty uzyskania przychodu. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że staż uczniowski będzie od 1 września 2019 roku dostępny dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia, pięcioletniego technikum, jak również dotychczasowego czteroletniego technikum. Dnia 22 sierpnia zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego (Dz.U. 2019 poz. 1583.), w oparciu o które można będzie dokonywać określonych wpisów w dokumentacji przebiegu nauczania.

Życzę wszystkim Państwu pomyślnego wdrażania staży uczniowskich jako ciekawej możliwości kształcenia w szkołach branżowych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *