Staże zawodowe jak nowy komponent kształcenia branżowego

Szkolnictwo branżowe od września bieżącego roku będzie funkcjonowało przede wszystkim w oparciu o szeroką współpracę z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy Prawo oświatowe (Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy      o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).), która to wprowadza szerokie zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół branżowych. Szkolnictwo branżowe będzie funkcjonowało przede wszystkim w oparciu o szeroką współpracę z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

Reforma wprowadza szereg nowatorskich rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności kształcenia w poszczególnych zawodach, jak również pozwala na poszerzanie oferty edukacyjnej szkół branżowych, jednocześnie pozwalając na wprowadzanie autonomicznych rozwiązań przez szkoły.

Zmiany jakie szkoły branżowe będą wprowadzać od 1 września 2019r. dotyczą między innymi:

 

 

 • Modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów.
 • Organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, oraz warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie.
 • Wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym  w realizacji praktycznej nauki zawodu.
 • Dla nauczycieli kształcenia zawodowego, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń branżowych.
 • Wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców.
 • Możliwości odbywania przez uczniów staży zawodowych.
 • Wprowadzenia obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodowego.
 • Możliwości realizacji dodatkowych umiejętności w zawodach.
 • Zasad dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół II stopnia.
 • Zwiększenia dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych.
 • Ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (20 godzin tygodniowo).
 • Organizacji i funkcjonowania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Trzeba również wiedzieć, że jednym z podstawowych priorytetów  realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest:

„Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.”

Jednym ze sposobów tworzenia atrakcyjnej oferty programowej w kształceniu  w szkołach branżowych jest bezsprzecznie wdrożenie organizacji pozwalającej na odbywanie przez uczniów staży zawodowych. Staże są ciekawą propozycją na zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy. Zastanówmy się teraz, na czym polegają, kto może w nich uczestniczyć i w jaki sposób wdrożyć staże zawodowe w realne funkcjonowanie szkół branżowych.

 

Ciąg dalszy za tydzień!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *