Stres w pracy – jak sobie pomóc?

Najlepszym sposobem radzenia sobie ze stresem jest zapobieganie mu lub osłabianie jego wpływu na nasz organizm. Całkowite pozbycie się odczuwania stresu jest niemożliwe i z tym trzeba się pogodzić – tym bardziej, że wbrew pozorom, stres jest nam do życia potrzebny.

Najlepszym sposobem radzenia sobie ze stresem jest zapobieganie mu lub osłabianie jego wpływu na nasz organizm. Całkowite pozbycie się odczuwania stresu jest niemożliwe i z tym trzeba się pogodzić – tym bardziej, że wbrew pozorom, stres jest nam do życia potrzebny.

Jednym ze sposobów radzenia sobie ze stresem na gruncie zawodowym jest rozwój tzw. kompetencji zaradczych. Wśród nich z pewnością ważną rolę odegra:

  • trening asertywności,
  • selektywne ignorowanie negatywnych aspektów sytuacji stresującej,
  • dostrzeganie jedynie aspektów pozytywnych sytuacji,
  • nadawanie sensu swojej pracy,
  • właściwe planowanie pracy,
  • priorytetyzacja zadań.

 

Zauważono, że źródłem stresu jest zarówno nadmiar obowiązków jak i  nagły ich brak. Pomocne może okazać się tu zastosowanie strategii zarządzania czasem, które efektywniej wykorzystać czas poprzez właściwą organizację pracy i odpoczynku.

Jednakże podwyższenie kompetencji – choć w znacznym stopniu przeciwdziała wypalaniu zawodowemu- nie likwiduje poczucia wyczerpania psychofizycznego i emocjonalnego. Te objawy można łagodzić i likwidować poprzez różne formy wypoczynku i odnowy psychofizycznej, prawidłowe odżywianie oraz zachowywania właściwej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i pozazawodowym

Obciążenia występujące w miejscu pracy można zmniejszyć za pomocą ćwiczeń odprężających (ćwiczenia zwiększające świadomość jakości oddychania a także zmniejszające napięcia mięśniowe, dotyczące różnych partii ciała) oraz świadomego wypoczynku popołudniami i w weekendy. Ważną rolę odgrywa tu także twórcze wykorzystanie pozazawodowych zainteresowań i możliwości przeciwdziałania za pomocą hobby i umiejętności pozytywnego myślenia.

Niezwykle dużą rolę odgrywa umiejętność poszukiwania i udzielania wsparcia społecznego w pracy, a także poza nią, nie tylko poprzez udzielanie pomocy, wskazówek, ale także poprzez empatyczne słuchanie oraz wyrażanie innym uznania i szacunku.

W procesie niwelowania negatywnych skutków stresu niebagatelną rolę odgrywa sposób kierowania placówką edukacyjną. Jasne określenie ról pracowników, optymalizacja zadań, jasne formułowanie celów i oczekiwań, doskonalenie pracy i jej warunków, dbanie o bezpieczeństwo, budowanie atmosfery zaufania i życzliwości, stwarzanie możliwości podnoszenia kompetencji, regularne i obiektywne ocenianie pracowników i wreszcie tworzenie jasnych ścieżek awansu zawodowego eliminuje skutecznie sytuacje stresotwórcze.

Skuteczną strategią jest zdefiniowanie najważniejszych stresorów, z którymi spotykamy się systematycznie w celu modyfikacji sposobu spostrzegania i reagowania na potencjalne źródła stresu zawodowego i zmianę zachowań w ich obliczu ukierunkowaną na zwiększanie własnej odporności na stres.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *