Tryb tworzenia zespołów – system ppp

Wiele kontrowersji budzi tryb tworzenia zespołów. Zauważmy, że rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej nigdzie nie posługuje się terminem „powołuje”, tak więc sam tryb tworzenia zespołów prawodawca zostawił w rękach dyrektora.

         Zespół do pomocy dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tworzy się w szkole dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ucznia z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ucznia wobec, którego stwierdzono istnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych. W praktyce decyduje o utworzeniu zespołu wniosek rodzica, czy zgłoszenie nauczyciela, specjalisty. Istnieje więc taka możliwość, że podstawą utworzenia zespołu, a następnie założenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia będzie rozpoznanie własne nauczyciela, specjalisty, rodzica.

            Wiele kontrowersji budzi tryb tworzenia zespołów. Zauważmy, że rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej nigdzie nie posługuje się terminem „powołuje”, tak więc sam tryb tworzenia zespołów prawodawca zostawił w rękach dyrektora, który jest odpowiedzialny za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

            Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmienić niniejsze rozporządzenie, tak by wykluczyć pojawiające się w praktyce nadinterpretacje. W uzasadnieniu do projektu zmiany rozporządzenia czytam, że „intencją prawodawcy nie było utworzenie szczególnego, formalnego trybu powoływania w przedszkolach, szkołach i placówkach zespołów realizujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, lecz podkreślenie potrzeby zespołowej pracy nauczycieli i specjalistów”. MEN wyraźnie dystansuje się do „szczególnie skomplikowanego trybu powoływania zespołów”, dlatego też dyrektor szkoły, przedszkola, czy placówki sam decyduje o trybie tworzenia zespołów. (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/16460/16464/16465/dokument14747.pdf?lastUpdateDay=23.11.12&lastUpdateHour=4%3A51&userLogged=false&date=niedziela%2C+25+listopad+2012) Może więc wydać stosowne zarządzenie (ale nie musi!), może także skierować komunikat do Rady Pedagogicznej lub poczynić odpowiedni zapis w protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej.  Pamiętajmy, że dyrektor ma obowiązek wskazać koordynatora zespołu utworzonego dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, należy więc jego nazwisko ująć w dokumencie tworzącym zespół. Jeśli zaś idzie o skład zespołu, to dyrektor nie musi go podawać, ponieważ wynika on z arkusza organizacyjnego. Taka potrzeba istnieje niekiedy w przypadku specjalistów. Wyobraźmy sobie, że duża szkoła zatrudnia dwóch pedagogów, wtedy dyrektor określa, który z nich wchodzi w skład danego zespołu.

            Proponuję, więc – idąc za wskazaniem MEN – tworzyć zespoły za pomocą komunikatu, który możecie Państwo znaleźć w dziale ze wzorami dokumentów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *