Uczeń na zajęciach wychowania fizycznego odmawia udziału w grach zespołowych (piłka nożna, koszykówka itp). Co robić?

Przyczyną może być brak odpowiedniego obuwia lub stroju sportowego – uczeń obawia się kpin lub uwag kolegów i rezygnuje z udziału w zajęciach. W takiej sytuacji, szkoła może udzielić uczniowi wsparcia finansowego w ramach pomocy socjalnej.

Inną przyczyną może być brak wystarczających umiejętności do gry i wynikająca z tego obawa, zwłaszcza u ucznia, który jest uważany przez kolegów za „dobrego”, zdobywającego wysokie noty z przedmiotów. Taka sytuacja wymaga delikatności i współpracy wychowawcy i nauczyciela w-f-u: włączania ucznia stopniowo do gier zespołowych, a jednocześnie indywidualnej pomocy ze strony nauczyciela wychowania fizycznego.

Jeśli jednak uczeń odmawia współpracy i nie uczestniczy w zajęciach „bo nie” – nauczyciel ocenia tę sytuację jako łamanie zasad przez ucznia – wtedy pozostaje wezwanie rodziców ucznia. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (art. 14b) rodzice są odpowiedzialni za regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Spotkanie z rodzicami powinno być udokumentowane (np. protokołem). Strona szkolna (pedagog, wychowawca) przedstawia wątpliwości rodzicom ucznia, dotyczące problemu udziału w zajęciach. Jeśli uda się ustalić przyczyny (np. podany wyżej problem braku odpowiedniego obuwia lub stroju) i rodzice podejmą się zakupu, sytuacja może okazać się łatwa do rozwiązania. Jeśli jednak rodzice odmawiają współpracy, motywując to zła sytuacją finansowa, szkoła może zobowiązać rodziców do kontaktu z OPS.

Pamiętajmy, że udział ucznia lub uczennicy w zajęciach sportowych jest kwestią bardzo delikatną, zmuszanie do udziału i karanie za brak udziału może spowodować reakcję odwrotną od oczekiwanej. Pamiętajmy również o tym, że każdy uczeń, bez względu na to czy bierze udział w zajęciach czy nie (np. jest zwolniony przez nauczyciela), pozostaje pod opieką nauczyciela – nauczyciel ponosi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *