URLOP ZDROWOTNY NA NOWYCH ZASADACH

Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia lub na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

W art. 73 KN wprowadzono zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.

Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową –  w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Urlop udzielany jest nauczycielowi:

  • zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  • po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole,
  • w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Wymóg formalny do udzielenia urlopu musi być spełniony na dzień poprzedzający rozpoczęcie urlopu.

Działania, które należy podjąć w sprawie udzielenia urlopu:

  • nauczyciel składa do dyrektora pisemny wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia,
  • dyrektor wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza,
  • uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia – wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, określa czas potrzebny na przeprowadzenie zalecanego leczenia.

Nastąpiła zmiana podmiotu orzekającego o potrzebie udzielenia urlopu – jest to lekarz medycyny pracy, zaś skierowanie na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakaz aktywności zarobkowej

W okresie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi nie wolno nawiązywać stosunku pracy ani podejmować innej działalności zarobkowej.

W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przez nauczyciela zakazu aktywności zarobkowej dyrektor ma obowiązek odwołać nauczyciela z urlopu i wyznaczyć termin jego stawiennictwa w pracy (art. 73 ust. 7 KN).

W trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może podejmować „innej działalności zarobkowej”, czyli działalności mającej na celu osiągnięcie zysku, co  oznacza, że w trakcie urlopu zdrowotnego dopuszczalna jest wszelka aktywność o charakterze niezarobkowym m.in. uczęszczanie na studia podyplomowe czy też inna forma doskonalenia zawodowego.

Urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym niewykorzystanie należnego urlopu wypoczynkowego z uwagi na korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia daje prawo do urlopu uzupełniającego.

Urlopu wypoczynkowego ma na celu umożliwienie pracownikowi odpoczynku oraz zapewnienie mu okresu wytchnienia i wolnego czasu, a urlop dla poratowania zdrowia jest udzielany w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia – czyli cele urlopu wypoczynkowego oraz urlopu dla poratowania zdrowia są zupełnie różne.

Z uwagi na tę odmienność pracownikowi, który skorzystał z przyznanego mu zgodnie
z prawem urlopu dla poratowania zdrowia w okresie corocznego urlopu wypoczynkowego, nie można – po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia – odmówić prawa do skorzystania z corocznego urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie.

Zatem:

  • korzystanie w szkole feryjnej z urlopu dla poratowania zdrowia w trakcie urlopu wypoczynkowego daje prawo do urlopu uzupełniającego, jeżeli nauczyciel nie wykorzystał co najmniej 8 tygodni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym;
  • jeżeli nauczyciel placówki nieferyjnej rozpoczął urlop wypoczynkowy i w trakcie tego urlopu przeszedł na urlop dla poratowania, wówczas niewykorzystana część urlopu wypoczynkowego ulega przesunięciu na późniejszy termin;
  • jeżeli nauczyciel placówki nieferyjnej nie rozpoczął zaplanowanego urlopu wypoczynkowego w wyniku korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, wówczas urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w późniejszym terminie.

Oznacza to, że nauczyciel, który nie wykorzysta ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego
w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia będzie mógł skorzystać z urlopu uzupełniającego
w pełnym wymiarze 8 tygodni (56 dni).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *