Organizacja pracy przedszkola dla dzieci chorych na cukrzycę typu I – część 2

Nauczyciel ma obowiązek pogłębiania wiedzy na temat choroby dziecka, jego rozwoju psychofizycznego oraz stale powinien doskonalić umiejętność reakcji na aktualny stan zdrowia podopiecznego.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Kolejnym bardzo istotnym elementem warunkującym przyjęcie dzieci przewlekle chorych do placówki są nauczyciele. Kadra powinna być otwarta na potrzeby dziecka i gotowa do niesienia pomocy, co uwarunkowane jest odpowiednim przeszkoleniem. 

            W procesie socjalizacji dzieci przewlekle chorych obok ważnej interakcji uczeń-uczeń niezmiernie istotna jest również relacja uczeń – nauczyciel. Choroba dziecka powinna prowokować nauczyciela do lepszego poznania dziecka, co skutkowałoby podjęciem odpowiednich czynności dydaktyczno-wychowawczych, zarówno wobec dziecka, jak i całej grupy. Nauczyciel ma obowiązek pogłębiania wiedzy na temat choroby dziecka, jego rozwoju psychofizycznego oraz stale powinien doskonalić umiejętność reakcji na aktualny stan zdrowia dziecka. Aby ułatwić dzieciom przewlekle chorym funkcjonowanie w placówce, nauczyciel powinien wykazywać się empatią i zrozumieniem, stale obserwować zachowanie dziecka i reagować na niepokojące objawy, integrować z grupą, wzmacniać samodzielność dziecka w związku z chorobą oraz pomagać przyjąć pozytywną postawę wobec choroby.

            Aby nauczycielowi łatwiej było rozpocząć pracę z dzieckiem chorym na cukrzycę typu I powinien w pierwszej kolejności wziąć udział w szkoleniu dotyczącym cukrzycy prowadzonym przez edukatorów, a także lekarzy specjalistów (pediatrów, diabetologów). Zorganizowanie takiego szkolenia leży w gestii rodzica lub dyrekcji szkoły. Szkolenia powinny odbywać się systematycznie i odpowiadać potrzebom szkoleniowym nauczycieli.

Warto też zapoznać się z broszurą „One są wśród nas”. W dalszej kolejności należy spotkać się z rodzicami oraz chorym dzieckiem. Spotkanie to powinno być przeprowadzone w kameralnych i dyskretnych warunkach, tak aby zarówno rodzice i dziecko czuli się komfortowo. Taka rozmowa pomoże rozwiać część wątpliwości, jak również będzie cennym źródłem informacji. Rodzic pomoże usystematyzować wiedzę zdobytą na szkoleniu, wyjaśni działanie całego „wyposażenia” dziecka czyli glukometru, pena, pompy, libry, glukagonu itp. Bardzo ważne jest aby ustalić z rodzicami sposoby komunikacji rodzic – placówka.

W trosce o zapobieganie izolacji dziecka chorego ważne jest przeprowadzenie zajęć w grupie, na których nauczyciel powinien wyjaśnić dzieciom w sposób dostosowany do ich poziomu rozwojowego istotę choroby, zasady postępowania z uczniem chorym na cukrzycę, znaczenie czynności wykonywanych w zakresie kontroli parametrów krwi, podawania insuliny oraz innych czynności związanych z chorobą. Wiedza ta pozwoli nie tylko na większą skuteczność pomocy dziecku choremu, ale także da nauczycielowi dodatkowe narzędzie w kształtowaniu w dzieciach zdrowych tolerancji, zrozumienia i potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem chorym na cukrzycę powinien zadbać o stworzenie dziecku właściwych i bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu:

–        Zapewnienie dziecku możliwości natychmiastowego zbadania poziomu cukru w sytuacji, gdy zgłasza ono złe samopoczucie.

–        Zapewnienie dziecku dostępu do cukrów prostych w sytuacji niedocukrzenia.

–        Zapewnienie (w miarę możliwości) odpowiednich, higienicznych i dyskretnych warunków do badania poziomu cukru i podania insuliny.

–        Zapewnienie odpowiedniego, niedostępnego dla innych dzieci miejsca do przechowywania wszelkich środków i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia cukrzycy.

–        Umożliwienie dziecku korzystania z toalety w każdym czasie i w każdej sytuacji.

Organizując wyjścia poza teren przedszkola, wycieczki, zawody i konkursy sportowe a także uroczystości klasowe i szkolne połączone z poczęstunkiem nauczyciel powinien zaplanować i przygotować udział dziecka chorego na cukrzycę w tych wydarzeniach poprzez odpowiednio wczesne poinformowanie rodziców o planowanych zajęciach i intensywności wysiłku fizycznego a także poprzez odpowiednie przygotowanie dziecka i zadbanie o częste pomiary glikemii oraz właściwą gospodarkę insuliną, która zapobiegnie nieprawidłowym wartościom cukru u dziecka, a tym samym zagrożeniu dla jego zdrowia. 

Paulina Charko – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *