Uwaga! Uchylenie art. 40 Karty Nauczyciela – co to oznacza w praktyce?

Od 1 września 2022 r. za sprawą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1730) został uchylony art. 40 Karty Nauczyciela. Co więc oznacza usunięcie tego artykułu z pragmatyki nauczycielskiej dla przeciętnego nauczyciela – problem wyjaśnia Jacek Jagiełło.

Od 1 września 2022 r. za sprawą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1730) został uchylony art. 40 Karty Nauczyciela. Co więc oznacza usunięcie tego artykułu z pragmatyki nauczycielskiej dla przeciętnego nauczyciela?

Otóż, od 1 września 2022r. nauczyciel, który przepracował tylko część miesiąca, i rozwiązał stosunek pracy, powinien oddać nadpłacone mu wynagrodzenie. W przeciwnym razie, szkoła będzie dochodziła nadpłaty na drodze sądowej. Obowiązek zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia to konsekwencja skreślenia właśnie art. 40 ustawy z 26 stycznia 1986 r. – Karta nauczyciela.

W związku z tym, że nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie „z góry”, regulacja ta zapewniała mu zachowywanie prawa do pobranej pensji nawet wówczas, gdy w trakcie miesiąca kalendarzowego nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy. Artykuł 40 KN był zatem przepisem szczególnym w stosunku do art. 80 Kodeksu Pracy, który dopuszcza – w przypadkach określonych w odrębnych przepisach – zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. Do 31 sierpnia 2022 r. dyrektor szkoły nie mógł żądać od nauczyciela zwrotu wynagrodzenia otrzymanego pierwszego dnia miesiąca, jeżeli potem ustał stosunek pracy.

Ta sytuacja zmienia się diametralnie od 1 września tego roku. Otóż dyrektor placówki nie tylko będzie miał prawo żądać zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia, ale nawet jest zobowiązany, aby dochodzić od pedagoga zwrotu nadpłaty. Zaniechanie tego obowiązku może się dla niego łączyć z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *