Wycieczka szkolna a wyjście szkolne – na czym polega różnica?

Do naszej Redakcji wpłynęło kilka zapytań o rozróżnienie między wyjściem a wycieczką szkolną. Jest to o tyle ważne, że w zależności od okoliczności, powinny zostać wypełnione zupełnie inne dokumenty, inne są też warunki organizacji każdego z takich wydarzeń.

Do naszej Redakcji wpłynęło kilka zapytań o rozróżnienie między wyjściem a wycieczką szkolną. Jest to o tyle ważne, że w zależności od okoliczności, powinny zostać wypełnione zupełnie inne dokumenty, inne są też warunki organizacji każdego z takich wydarzeń.

Żeby rozstrzygnąć, które wyjście jest „wycieczką”, a które „wyjściem”, trzeba jednoznacznie ustalić, czy dane wyjście uczniów jest związane z działalnością turystyczno-krajoznawczą szkoły, czy z realizacją programu nauczania. Jeżeli mówimy o działalności turystyczno-krajoznawczej, to mamy do czynienia z wycieczką – wymaga to przygotowania tzw. karty wycieczki. W każdym innym przypadku będziemy mówić o „wyjściu grupowym”, a to z kolei należy bezwzględnie odnotować w tzw. rejestrze wyjść grupowych.

 

Co należy wpisać w Rejestr wyjść grupowych?

 

Rejestr wyjść grupowych uczniów zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. 

 

Co zawiera Karta wycieczki?

 

Karta wycieczki zawiera: charakter wycieczki, cel i założenia programowe wycieczki, trasa wycieczki, termin, w tym ilość dni, klasa/grupa, liczba uczestników, dane kierownika wycieczki, liczba opiekunów, wybrany środek lokomocji, oświadczenie zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

 

Wycieczka jest podstawową formą działalności turystyczno-krajoznawczej

 

Publiczne szkoły mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. Cele organizowanego przez szkoły krajoznawstwa i turystyki oraz zasady organizacji wycieczek szkolnych reguluje rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 r. Zgodnie z jego przepisami formami działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki są:

 • wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowane w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
 • specjalistycznych wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

 

Czym jest wyjście poza teren szkoły?

 

Należy pamiętać, że nie każde zorganizowane wyjście z uczniami poza teren szkoły jest wycieczką. Poza terenem szkoły mogą być także organizowane różne zajęcia, w tym zajęcia sportowe. Są one innymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły w myśl art. 109 ust. 4 Prawa oświatowego.

Zakwalifikowanie wyjść poza teren szkoły do innej kategorii niż wycieczka wymaga odmiennego dokumentowania, w sposób przyjęty w szkole. Takim dokumentem jest rejestr wyjść.

Zgodnie z § 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zm.) dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek.

 

 

Wyjście a wycieczka

 

Rozstrzygnięcie, które wyjście ze szkoły jest „wycieczką”, a które „wyjściem grupowym” wymaga uwzględnienia rozporządzenia MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z którym szkoła może organizować krajoznawstwo i turystykę. W § 2 ww. rozporządzenia określone zostały cele wycieczki:

 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • poznawanie kultury i języka innych państw,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
 • poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
 • przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,

poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *