Uwzględnienie związków zawodowych w opiniowaniu projektu uchwały organu JST

Uchwała rady gminy regulująca prawa i obowiązki osób zatrudnionych na stanowiskach psychologów i pedagogów jest aktem prawa miejscowego o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, który podlega opiniowaniu w trybie i na zasadach określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

Uchwała rady gminy regulująca prawa i obowiązki osób zatrudnionych na stanowiskach psychologów i pedagogów jest aktem prawa miejscowego o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, który podlega opiniowaniu w trybie i na zasadach określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, organ stanowiący gminy ma prawo do ustalenia wymiaru czasu m.in. wskazanym w uchwale grupom zawodowym zatrudnionym w szkołach i placówkach dla których gmina jest organem prowadzącym. Zważywszy na przedmiot regulacji dotyczący określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez gminę nie budzi wątpliwości, że taka uchwała jest aktem prawa miejscowego. Zawiera bowiem normy powszechnie obowiązujące na terenie gminy, które wkraczają w sferę uprawnień pracowniczych pedagogów, psychologów, logopedów.

Żródło i całość tekstu: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/25841-uwzgldnienie-zwizkow-zawodowych-w-opiniowaniu-projektu-uchway-organu-jst

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *