UZASADNIENIE DECYZJI O ODMOWIE PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA – WYROK WSA

Orzeczenie o nieprzyjęciu do przedszkola jest decyzją administracyjną, nawet jeżeli ustawodawca posługuje się w przepisach dotyczących rekrutacji terminem rozstrzygnięcie (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2021 r., III SA/Gd 412/21).

O ile zatem przepisy szczególne zawarte w ustawie Prawo oświatowe nie stanowią inaczej, to decyzja ta spełniać musi wymogi wynikające z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/61916-uzasadnienie-decyzji-o-odmowie-przyjecia-do-przedszkola-wyrok-wsa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *