Warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – rozporządzenie podpisane.

Ułatwienie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów – to główny cel podpisanego w czwartek rozporządzenia.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zzza ustawy o systemie oświaty i wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r. wraz z rozdziałem 3b tej ustawy, który określa ogólne zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.

Zmiany w stosunku do rozwiązań obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 dotyczą przede wszystkim kwestii organizacyjnych i polegają m.in. na:

  • ujednoliceniu terminów ogłaszania przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatów w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych ….
  • określeniu w rozporządzeniu terminów, w których dyrektor szkoły na piśmie informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego….
  • składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego…
  • możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu nauczycieli prowadzących zajęcia, z zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian …..
  • możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego wychowawcy zdających w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego…
  • wysokości opłaty za egzamin maturalny (§ 78 rozporządzenia), wnoszonej przez absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w przypadkach, o których mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy….

Wymienione zmiany ułatwią dyrektorom szkół organizację sprawdzianu i egzaminów od roku szkolnego 2015/2016.

Treść rozporządzenia wraz z uzasadnieniem

Źródło i cały tekst: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/warunki-i-sposob-przeprowadzania-sprawdzianu-egzaminu-gimnazjalnego-i-egzaminu-maturalnego-rozporzadzenie-podpisane.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *