WIEDZA O ZASADACH I PRAWACH UCZENIA SIĘ W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Nauczyciel, przekazując wiedzę i umiejętności, powinien jednocześnie „przemycać” szereg uwag dotyczących sposobu, w jaki uczniowie mogą uczyć się danego materiału.

Powinien dzielić się swoją wiedzą dotyczącą konieczności powtórek, angażowania wszystkich zmysłów w proces nauki, itp.

Pretekstem do przekazania wielu cennych informacji o samodzielnym uczeniu się może być także praca z tekstem, podczas której nauczyciel może przypominać najważniejsze zasady związane z przyswajaniem wiedzy.

Część dzieci ma duże trudności z wybraniem najważniejszych informacji z tekstu. Na hasło podkreślcie to, co najważniejsze – zakreślają duże fragmenty tekstu lub wręcz wszystko.
W takiej sytuacji pomocne bywa poproszenie o podkreślanie odpowiedzi na przygotowane pytania.

Ważne jest wspólnie lub w grupach tworzenie graficznych notatek (map myśli).

Spontanicznie można uczniom podrzucać pomysły na opracowanie określonych części materiału (rysowane definicje, słowa zastępcze, akronimy, akrostychy, itp.).

Podczas niektórych godzin wychowawczych należy przypomnieć najważniejsze zasady związane z uczeniem się – uczniowie mogą przygotować plakat na ten temat.

Ważne jest:

– Poznanie każdego ucznia – jego stylu uczenia się.

– Zaplanowanie scenariusza lekcji w taki sposób, aby metody i materiały skierowane były do osób o różnych stylach uczenia się.

– Uwzględnienie zasad, praw uczenia się i zapamiętywania w przygotowanych scenariuszach lekcji.

– Korzystanie z efektywnych metod uczenia się w trakcie lekcji.

– Przekazywanie rad i wskazówek dotyczących uczenia się w trakcie nauczania konkretnego materiału lekcyjnego.

– Wykorzystanie technik usprawniających zapamiętywanie i szybkie czytanie podczas zajęć lekcyjnych.

– Zachęcanie, by uczniowie podczas przygotowania do lekcji w domu wykorzystywali nabyte w szkole umiejętności uczenia się.

Naukowo udowodniono, że ludzie pamiętają 10% tego, co czytają czy słyszą; 30% tego, co widzą, ale aż 90 % tego, w czym sami uczestniczą, co sami przeżywają. Ważne jest, aby nauczyciel wykorzystywał naturalną aktywność ucznia. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *