Wizja i misja szkoły, czyli jak porwać do działania

Dyrektor. dąży do tego, aby szkoła miała porywającą i .motywującą. wizję, przy towarzyszącej. jej misji wskazującej odpowiedni .kierunek postępowania oraz wdrażania. zmian w życiu szkoły.

 „W atmosferze zaufania, odpowiedzialności i zrozumienia

wspieramy uczniów w ich drodze do sukcesu”.

Powyższa sentencja to kontynuowana przez wiele lat misja mojej rodzimej placówki. .Przyświeca mi ona w stosunkowo krótkiej, lecz wypełnionej wieloma doświadczeniami pracy nauczyciela. Dostrzegam w niej motyw. przewodni spajający poszczególne elementy w Koncepcji. Pracy Szkoły. To krótka. odpowiedź na pytanie, po co istnieje nasza szkoła. Rozwinięta w Koncepcji sprawia, że ta staje się spójną całością.

Wiele placówek nie ma jasno. zdefiniowanej wizji i misji.. Szkoła przedstawiona w książce „Gra o Szkołę. W poszukiwaniu zasad. zarządzania w nowych czasach”, autorstwa W. Kołodziejczyka, nie posiadająca wizji i misji, a także sposobów. oraz strategii ich wdrażania, to szkoła .zagubiona, poszukująca, bądź też. szkoła stracona (s.79). Dlatego oczywistym wydaje. się być fakt, że każdy dyrektor. dąży do tego, aby szkoła w której jest liderem. spełniała wszystkie niezbędne .warunki, aby odnieść sukces. A zatem. by miała porywającą i jednocześnie .motywującą do działania. wizję, przy towarzyszącej. jej misji wskazującej społeczności .szkolnej odpowiedni .kierunek postępowania oraz wdrażania. zmian w życiu szkoły.                                                          Niewątpliwie wielu z nas .zadawało sobie pytanie, w jaki sposób dyrektor dba o rozwój szkoły? Od czego rozpoczyna. swoją pracę? Jak .przyciąga do zarządzanej. przez siebie placówki .uczniów i nauczycieli? Jak promuje .działalność szkoły? Jak przystępuje do .kierowania szkołą? Aby nie stosować metody .prób i .błędów, dyrektor musi w .odpowiedni sposób ukierunkować. swoje działania. Musi tak .zaplanować pracę szkoły, aby osiągała. ona sukces. Niezbędne w tym obszarze. jest dobieranie .środków, które doprowadzą do celu, czyli sprzyjać będą .skuteczności przywódcy.

Nie lada wyzwaniem., z którym mierzy się dyrektor. jako przywódca edukacyjny, jest wieloaspektowe. spojrzenie na rolę, jaką ma do .odegrania. Szczególnie istotne. w tym zakresie jest odpowiednie .planowanie, stanowiące jedną z funkcji. kierowniczych dyrektora szkoły. Wpisuje się w nie tworzenie .misji, wizji i fundamentów. myślenia strategicznego poprzez intensyfikowanie udziału .nauczycieli i innych podmiotów edukacji we .współuczestniczeniu w zarządzaniu. procesami placówki. Funkcję tę należy. traktować jako nieodzowny element .systemu sprawnego zarządzania szkołą., razem z innymi funkcjami, jakimi. są organizowanie, przewodzenie. i kontrolowanie.

Problematyka tworzenia myśli. strategicznej, czyli misji i wizji. szkoły, jest jednym spośród wielu wyzwań. postawionych przed .przywódcą, rozpatrywanych. nie tylko w kontekście planowania .bieżącego, bądź rocznego, ale również nawiązującego. do planowania wieloletniego. Należy pamiętać, aby rozgraniczyć. i zdefiniować te kluczowe pojęcia., ponieważ pomoże to w wypracowaniu skutecznej .strategii marketingowej.                          Wizja określana. jest jako intencja działania oraz obraz przyszłości. stworzenia placówki z .charakterem, który objawia się w ukształtowanych. przez nią cechach absolwentów. To zarys pożądanego. stanu rzeczy, wizja stanowiąca. kierunek procesów zarządzania. Wizja powinna. nawiązywać do miejsca działania, wychowania. w duchu uniwersalnych wartości. lub do posiadanych kompetencji. podnoszących efektywność kształcenia i zapewniających warunki. wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.              Misja natomiast, powinna być następstwem. wynikającym z wizji szkoły, być jej przełożeniem. na cel nadrzędny. Intencję misji. określa się jako deklarację głównych. sposobów dążenia do realizacji. .aspiracji szkoły. Misja placówki jest więc dewizą tego, co dyrekcja. uważa za podstawę jej istnienia, wyróżniającą ją od wszystkich. innych.  Misję przekłada się na zadania, które. musi wykonać placówka, by zrealizować. cel oświatowy. Jej definiowanie. jest głównym krokiem w formułowaniu celów. Określa naturę i zakres działania, a także. formułuje zasady, które pracownicy. uważają za najważniejsze. w zarządzaniu placówką. Skupiając się na tworzeniu. wizji i misji szkoły, podkreślamy. jak ważną rolę w tej kwestii odgrywa stwarzanie .odpowiednich warunków ku wspólnemu .dialogowi. Priorytetem dyrektora jest rozwijanie. potencjału placówki przy jednoczesnym. zaangażowaniu społeczności szkolnej i wykorzystaniu. doświadczeń osób tworzących. tę społeczność.

EMIL PŁOCHOCKI

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *