Zindywidualizowana ścieżka kształcenia oraz inne nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia to nowe rozwiązanie w zakresie indywidualizacji nauczania wprowadzone tegorocznym rozporządzeniem MEN. Na czym polega?

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach wprowadziło nowe rozwiązanie w zakresie indywidualizacji nauczania. Jest nim zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

Przewidziana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Obejmować będzie wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

 1. wspólnie z oddziałem szkolnym oraz
 2. indywidualnie z uczniem

Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia będzie można organizować dla ucznia na podstawie opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej właśnie formie.

Wniosek o jej przyznanie składa do publiczne j poradni dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.
Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć uzasadniającą go dokumentację, określającą w szczególności:

 • trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;
 • wpływ przebiegu choroby – o ile uczeń ma być objęty zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie jego udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;
 • opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

 

Przed wydaniem opinii, obowiązkiem poradni będzie przeprowadzenie analizy funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem efektów udzielanej mu dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Analiza ta dokonywana będzie we współpracy ze szkołą i rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem
Opinia uzyskana z poradni powinna zawierać w szczególności:

 • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym;
 • okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką (nie dłuższy niż rok szkolny);
 • działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Podjęcie powyższych działań i ich skuteczne przeprowadzenie należeć będzie do szkoły.

Zajęcia indywidualne z uczniem  i wspólnie z oddziałem szkolnym  prowadzić będą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

Tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie z uczniem: na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia,  ustala – z uwzględnieniem opinii poradni – dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę konieczność realizacji przez ucznia całej podstawy programowej, przewidzianej na dany etap edukacyjny.

Podczas realizacji zindywidualizowanej ścieżki, należy dostosować metody i formy realizacji programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i do jego możliwości psychofizycznych. Szczególnie należy uwzględnić potrzeby ucznia wynikające z jego stanu zdrowia.

Analizując zapisy w rozporządzeniu dotyczące zindywidualizowanej ścieżki kształcenia można łatwo wywnioskować, iż wymaga ona dodatkowego finasowania przez organy prowadzące szkoły, ponieważ kiedy uczeń objęty ścieżką realizuje indywidualnie np. matematykę, to jego klasa  również uczy się tego przedmiotu. Zatem do tego samego oddziału szkolnego potrzeba więcej godzin przykładowej matematyki.

Rozwiązania w tej sprawie będą zapewne rozważane indywidualnie w przypadku każdego ucznia.

Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym lub indywidualnym nauczaniem. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym, jeżeli będzie taka potrzeba ze względu na stan zdrowia lub trudności w funkcjonowaniu w szkole,  będą mieli zapisane w orzeczeniu które zajęcia mogą realizować wspólnie z klasą, a które indywidualnie lub w grupie do 5 osób. Dlatego nie wymagają dodatkowej opinii z publicznej poradni.

 

 

 

PRZYKŁADOWY WNIOSEK

Wniosek o opinię do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

 

miejscowość, data……………………………

 

           Pieczęć szkoły

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w ……….

 

 

            Dyrektor ……..(nazwa szkoły) w….(miejscowość), za zgodą rodziców,  zwraca się z prośbą o opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej  dla ucznia:

 

……………………………………………………………………………………………………

(Imię  i nazwisko, klasa, adres zamieszkania)

 

 1. Trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 1. Wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Załączniki:

 

 1. Dokumentacja ucznia.
 2. Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu ucznia w szkole

 

 

…………………………………………………………..                                        ………………………………………………………..

podpis rodzica                                                                   podpis dyrektora szkoły

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *