Wizja i misja szkoły z pozycji dyrektora

Dyrektor szkoły widziany jako lider musi mieć jasno określoną wizję szkoły i strategię wprowadzania jej w życie, by ludzie, którym przewodzi, mogli za nim podążać.

Świat nieustannie się zmienia a  wraz z nim ulegają zmianie źródła napędzające naszą cywilizację. Zmiany te mają ogromny wpływ na szkołę. Cywilizacja przemysłowa XIX i początków XX wieku ustąpiła miejsca cywilizacji informacji. Nowym źródłem postępu stał się człowiek i jego zasoby. Dlatego inwestowanie w człowieka, przygotowanie go do ciągłego doskonalenia jest wartością i zadaniem szkoły.

 Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”[1] w rozdziale czwartym określa cele oraz formułuje cztery filary edukacji. „Edukacja jest niejako zobowiązana do dostarczenia mapy złożonego i wiecznie niespokojnego świata i busoli umożliwiającym po nim żeglugę”.  By umieć odnaleźć się we współczesnym świecie i przygotować się do świata przyszłości, którego jeszcze nie znamy nie wystarczy posiąść pewne zasoby wiedzy i z niej korzystać.  Widza musi być nieustannie  analizowana, pogłębiana a nabyte podczas edukacji umiejętności  nieustannie doskonalone.

 Aby pomóc młodemu człowiekowi przygotować się do efektywnego egzystowania w społeczeństwie  tzn. wnoszenia wartości dla niego i odnalezienia w tym sensu  dla własnego rozwoju edukacja, zdaniem autorów wspomnianego opracowania,  „(…) powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia”.

 Te cztery aspekty, filary wiedzy to:  ” (…) uczyć się aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia rozumienia; uczyć się, aby działać, aby móc oddziaływać na swoje środowisko; uczyć się aby żyć wspólnie , aby uczestniczyć i współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej; wreszcie, uczyć się, aby być (…)”.

Priorytetowym zadaniem szkoły powinien być wszechstronny rozwój człowieka, a jest on moim zdaniem możliwy gdy szkoła opracowując swoją wizję funkcjonowania  uwzględni w niej równomierny nacisk na wszystkie cztery filary, potraktuje je w sposób integralny by w rezultacie osiągnąć swoją główną funkcję:  „(…) spełnienie jednostki, która : uczy się, aby być”.

 Przy powyższych założeniach opracowanie misji szkoły („Dlaczego istniejemy?”), znajdującej się w określonym środowisku,  zasadniczych wartości, którymi kieruje się dana  społeczność ( „W co wierzymy?”) przy ustalaniu  swoich  dalekosiężne celów, oraz wizji szkoły (Czym  chcemy być?”)  jest zadaniem wymagającym od lidera – dyrektora szkoły wielu złożonych umiejętności.

Dyrektor szkoły widziany jako lider musi mieć jasno określoną wizję i strategię wprowadzania jej w życie by ludzie, którym przewodzi mogli za nim podążać.  Powinien jednoczyć ludzi w działaniu  wokół tej wizji, wspierać zespół,  motywować do działania bazując na pozytywnych cechach ludzi, którym przewodzi.  Rodzą się tu zasadnicze pytania: kiedy zespół pracowników danej szkoły będzie żywił do dyrektora – lidera szacunek, kiedy będzie wspólnie z nim tworzył rzeczywistość zgodną z obraną wizją, kiedy będzie zintegrowanym zespołem, który w trudnych chwilach może liczyć na siebie?

Dyrektor powinien umieć odpowiedzieć sobie na to pytanie. Odpowiedź zaś jest wynikiem autodiagnozy: na jakim poziomie przywództwa aktualnie jestem? Ideałem jest osiągnięcie najwyższego V-tego poziomu: osobowość, czyli szacunek. Ludzie podążają wtedy za liderem za to co sobą reprezentuje i za to kim jest.  

„Do każdego celu prowadzi wiele dróg. (…) Zarządzanie przez wartości to zarówno filozofia zarządzania, jak i praktyka działania.”.[2]   Lider środowiska edukacyjnego powinien moim zdaniem być człowiekiem, który dostrzega zachodzące w otoczeniu zmiany, potrafi je diagnozować i w oparciu o dokonane analizy wytyczać kierunek rozwoju osobistego jak i placówki, której przewodzi.

Najważniejszym zadaniem profesjonalisty – dyrektora  (…)  jest zaprojektowanie i przygotowanie środowiska uczenia się, które uruchamia proces uczenia się, zapewnia bezpieczeństwo i daje motywację. Współcześni nauczyciele muszą rozumieć, że to uczący się są najważniejszymi uczestnikami procesu uczenia, a ich aktywny udział oraz rozumienie własnych działań są warunkami sukcesu.[3]

W moich artykułach postaram się ustosunkować do poruszanych wyżej problemów, opisać rolę dyrektora w środowisku szkolnym, aby było to środowisko sprzyjające rozwojowi  wszystkich jego podmiotów, ustosunkuję sie również do tematu związanego z diagnozowaniem środowiska i jego potrzeb, tak by wspólnie z nim opracować misje i wizje szkoły, z którą będą sie wszyscy utożsamiać: pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele, rodzice, a przede wszystkim uczniowie.

Elżbieta Żołnieruk


[1] http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf

[2] Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie”, Sławomir Lachowski, Wydawnictwo Studio Emka

[3] „Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciela w zmieniającym się świecie” pod redakcja Grzegorza Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *