Współpraca dyrektora przedszkola z Radą Rodziców

Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym jest ścisła współpraca rodziny z przedszkolem.

Od jakości współdziałania zespołu złożonego z rodziców, dyrektora i nauczycieli zależy więc jak ten rozwój będzie przebiegał. Ogniwami spajającymi te środowiska w każdej placówce są dyrektor przedszkola oraz rada rodziców.

Niezbędnym warunkiem partnerskiego procesu nauczania jest właściwa postawa wszystkich zaangażowanych stron. Podstawowe aspekty dobrej współpracy to: zaufanie, życzliwość, otwartość poszanowanie drugiego człowieka.

Warto podkreślić, że dobre porozumienie dyrektora przedszkola z domem rodzinnym jest koniecznością podyktowaną troską o dziecko i jego zrównoważony rozwój. Wobec powyższego  kluczowymi wartościami, jakimi powinien kierować się dobry dyrektor placówki przedszkolnej są: troska o zapewnienie bezpieczeństwa, otwartość na potrzeby rodziców i dzieci, umiejętność wsłuchiwania się w oczekiwania rodziców i stwarzanie warunków do współdecydowania rodziny o przebiegu procesów dydaktyczno-wychowawczych. Działania oparte na tych zasadach gwarantują rodzicom poczucie bycia współodpowiedzialnymi za swoje dzieci także w czasie, gdy przebywają w przedszkolu.

 Rada rodziców wraz z dyrektorem winni skupić się z pełnym pietyzmem na rozwijaniu u dzieci: samodzielności, tolerancji, otwartości, kreatywności i umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Ugruntowanie wymienionych zachowań daje dzieciom solidne podstawy, które pozwolą im sprostać wymaganiom w szkole i później w dorosłym życiu. W tworzeniu tych sprzyjających warunków są w stanie pomóc dyrektorowi  żywo zaangażowani w proces edukacyjny  rodzice, dla których ich dziecko jest najwyższym dobrem.

Dobrze skanalizowana aktywność rodziców, innowacyjne metody pracy z dziećmi, wiedza i wieloletnie doświadczenie w zawodzie dają szerokie możliwości na płaszczyznach: wychowawczej, edukacyjnej i kulturalnej. W praktyce bowiem nie dzielimy się na grupy my-oni, lecz staramy się uświadomić sobie wzajemnie, że przedszkole i rodzina to zintegrowane ogniwo, gdzie nie ma ważnych i ważniejszych, a nadrzędnymi i priorytetowymi są szczęście i uśmiech dziecka.

Należy podkreślić, że owocna współpraca możliwa jest dzięki przestrzeganiu następujących zasad:

– partnerstwo – równorzędne prawa i obowiązki,

– jednolitość oddziaływań – konieczność realizowania zgodnych ze sobą celów wychowania,

– pozytywna motywacja – dobrowolny i chętny udział obu stron we współdziałaniu,

a w efekcie aktywne i usystematyzowane działania.

Nowoczesny dyrektor i zarazem menadżer przedszkola powinien zadbać także o właściwą edukację nauczycieli. Niedostateczne przygotowanie kadry pedagogicznej jest często powodem nieproduktywnej współpracy z rodzicami, a co za tym idzie brakiem osiągnięcia oczekiwanych efektów podjętych działań. Należy więc zadbać o dobry trening pedagogów, który ukształtuje postawę otwartości do rodzica, zachowanie właściwego dystansu i wzajemnego zrozumienia.

 Właściwa forma porozumienia, kreatywność nauczycieli pozwolą dojść do wspólnego konsensu na płaszczyźnie rodzic – nauczyciel  i zaowocują dobrze przygotowanym i odpornym emocjonalnie przyszłym pokoleniem.

Otwarty gabinet dyrektora jest właściwym kierunkiem do osiągania sukcesów przedszkola, a  Rada Rodziców jest jego ważnym organem, który wraz z dyrektorem powinien czuć się współgospodarzem miejsca wzrostu i prawidłowego rozwoju swojego dziecka.

Barbara Siwik

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *