Współpraca dyrektora z rodzicami – część 2

Szkoła i rodzina to naturalne środowisko każdego dziecka. Oba w szczególny sposób kształtują młodego człowieka. Prawidłowe oddziaływane tych środowisk jest uwarunkowane wzajemną współpracą.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Dyrektor odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu relacji szkoły z rodzicami i dobrze jest, jeśli mocno podkreśla on znaczenie uczestnictwa rodziców w życiu szkoły oraz sam chętnie się z nimi kontaktuje. Powinien on również przykładać dużą uwagę do pierwszych kontaktów z rodzicami i od początku budować wzajemne pozytywne nastawienie.

Pomóc w tym mogą mu:

• diagnoza preferencji rodziców w kwestii współpracy i komunikacji ze szkołą;

• udostępnianie rodzicom wielu kanałów kontaktu ze szkołą;

• elastyczność w dopasowaniu warunków komunikacji;

• partnerskie i nastawione na współpracę relacje rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły;

• świadomość dążenia do jednego celu;

• kontakty z obojgiem rodziców;

• zachęcanie do zaangażowania i dawania konkretnych propozycji działań zamiast formułowania ogólnych wymagań;

• rozszerzenie roli rodziców poza funkcję sponsorską lub organizacyjną;

• docenianie zaangażowania;

• skuteczne rozwiązywanie sytuacji trudnych;

• włączanie uczniów do komunikacji między nauczycielami, a rodzicami.

Aby rodzic aktywnie uczestniczył w życiu szkoły należy pozwolić mu wyrazić swoje opinie i oczekiwania, sprawić aby czuł się potrzebny i doceniony oraz stworzyć mu odpowiednie warunki zachęty do rzeczywistego wpływania na życie szkoły. Rodzic jest bowiem w stanie dostrzec również takie sprawy, które mogą się wymknąć spod kontroli nauczyciela, czy dyrektora, a które dla szkoły mogą być ważne.

Dobra współpraca polega na ciągłym, wzajemnym uzupełnianiu się, wspólnej organizacji procesu wychowania w szkole i w domu, ujednolicenie wymagań stawianych dziecku w dziedzinie wychowania moralnego, społecznego i estetycznego oraz kształtowania u dziecka określonych norm zasad i wartości.

Istotnym celem tej współpracy jest pedagogizacja rodziców oraz uświadomienie im, że we wzajemnych kontaktach najważniejsze jest, aby wszyscy byli sprzymierzeńcami, gdyż nadrzędnym celem jest tu dobro dziecka. Zagwarantować może to dobry przepływ informacji, akceptacja i zaufanie oraz postawienie rodzica w roli partnera mającego prawa i obowiązki.

Dyrektor powinien tak zorganizować współpracę z rodzicami, aby odbywała się ona zgodnie z następującymi zasadami:

• zasadą pozytywnej motywacji – dobrowolny i chętny udział rodzica;

• zasadą partnerstwa – równorzędne prawa ii obowiązki;

• zasadą wielostronnego przepływu informacji – różne źródła przepływu informacji;

• zasadą jedności oddziaływań – realizacja zgodnych celów wychowania;

• zasada aktywnej i systematycznej współpracy – czynne i stałe zaangażowanie;

Kierując się tymi zasadami dyrektor jest w stanie sprawić, że rodzic zaczyna odnajdywać w kontaktach ze szkołą sens i wyraźny cel, jakim jest edukacja i wychowanie dziecka. Będzie miał wtedy motywację i będzie angażował się we współpracę. Dyrektor bowiem jest gospodarzem w szkole i to od niego w dużej mierze zależy, jak ułożą się kontakty z rodzicami.

Podstawą tych dobrych kontaktów powinno się stać przede wszystkim pozytywne nastawienie do rodziców, otwartość, przyjazna postawa, chęć dzielenia się swoją wiedzą, a także wysłuchiwanie pomysłów, oczekiwań i przemyśleń rodziców.

Współpraca szkoły z rodzicami na płaszczyźnie dyrektor – nauczyciel – rodzic może przyjmować następujące formy:

1. Spotkania rodziców z nauczycielami i dyrekcją szkoły.

2. Indywidualne spotkania z pracownikami szkoły i dyrekcją.

3. Kontakty telefoniczne.

4. Działalność Rady Rodziców.

5. Udział rodziców w życiu szkoły – uroczystości, imprezy, akademie, konkursy itp.

6. Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

7. Wsparcie działań szkoły poprzez finansowanie szkolnych przedsięwzięć.

8. Opiniowanie i zatwierdzanie szkolnej dokumentacji, np.: Programu Wychowawczego i Profilaktyki, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, projekt planu finansowego szkoły itp.

9. Współdecydowanie o podejmowanych inicjatywach w szkole.

10. Opiniowanie pracy nauczycieli i dyrektora.

11. Udział w pracach komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

12. Organizowanie imprez o charakterze lokalnym, np.: zabawa karnawałowa, festyny i inne.

13. Wsparcie i sponsorowanie działań mających na celu poprawę bazy szkoły.

Agnieszka Patłaszyńska – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *