Współpraca z rodzicami cz.2

Wracamy do publikowania prac absolwentów Kursu Zarządzania Oświatą EKO-TUR z cyklu „Dyrektor na starcie”. Dziś ważny temat współpracy z rodzicami w celu przeciwdziałania agresji.

Współpraca z rodzicami w zakresie radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole

Szczególnym obszarem współpracy z rodzicami jest ich udział w działaniach związanych z rozwiązywaniem problemów agresji w szkole. Te działania powinny być realizowane jednocześnie w wielu obszarach i kierunkach. Część z nich umożliwia, a wręcz nawet zakłada udział rodziców. Brak zaangażowania rodziców może bardzo utrudnić skuteczne reagowanie, jeśli natomiast uda się rodziców pozyskać – działania szkoły mają większe szanse powodzenia.

W działaniach prowadzonych na poziomie całej szkoły rodzice mogą brać udział w:

– diagnozie problemu agresji w szkole (wypełniając np. ankiety na ten temat),

– różnych formach edukacji na temat zjawisk agresji i przemocy (pogadanki, warsztaty, ulotki, poradniki),

– w dyskusjach na ten temat, tak aby zaistniał pewien sposób wspólnego zrozumienia i zgody co do tego, czym jest agresja i przemoc,

– konsultacjach na etapie zbierania pomysłów działań zapobiegających agresji i przemocy w szkole,

– współtworzeniu systemu norm i zasad szkolnych oraz konsekwencji za ich nieprzestrzeganie,

– organizacji różnego rodzaju działań akcyjnych – np. konferencji, „Dni bez przemocy”, itp.,

– sprawowaniu nadzoru nad uczniami – dyżurach podczas przerw lub dyżurach w niebezpiecznych miejscach, czuwaniu dorosłych nad dziećmi w drodze do i ze szkoły,

– kołach dyskusyjnych na temat rozwiązywania problemów agresji,

– zajęciach prowadzonych w ramach punktów konsultacyjnych,

– różnego rodzaju działaniach budujących szkolną wspólnotę i tworzących pozytywny klimat szkoły.

Szczególnie godne polecenia są te wszystkie działania z udziałem rodziców, które poprawiają relacje pomiędzy uczestnikami życia szkolnego, „ocieplają” atmosferę, uprzyjemniają pobyt w szkole, zbliżają do siebie jednostki w poszczególnych grupach, a grupy do siebie. Tworzeniu pozytywnego klimatu szkoły mogą służyć prawie wszystkie wspólne działania na jej terenie – wywiadówki, imprezy szkolne, Mikołajki, dni otwarte itp. – jest to więc dość niespecyficzny obszar. Czy tak się stanie, zależy to m.in. od wiedzy oraz umiejętności i wrażliwości emocjonalnej osób, które je prowadzą. Chodzi o to, aby osoby te miały świadomość celu, jakiemu to służy i by sposób organizacji i przebieg np. wspólnej zabawy uczniów, rodziców i nauczycieli umożliwiał osiągnięcie pewnego poziomu bliskości, zaufania i otwartości między nimi.

Skoro wspólne z rodzicami działania na terenie całej szkoły integrują społeczność szkolną, to tym bardziej możliwe jest to na terenie poszczególnych klas. Ta integracja na poziomie klasy – oprócz niewątpliwej korzyści w postaci pozytywnej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa w grupie – może jednak wobec problemów agresji i przemocy pełnić ważniejszą i bardziej konkretną rolę. Najczęstsze formy przemocy szkolnej, w postaci izolowania i wykluczania z grupy pojedynczych osób, mają przecież miejsce właśnie w klasie. Gdy rodzice uczniów współpracują ze sobą i z nauczycielami, to również wtedy, gdy pojawi się prawdziwy problem, są w stanie go rozwiązywać lub przynajmniej nie przeszkadzać w podejmowaniu przez szkołę koniecznych działań. Ich dzieci natomiast mają świadomość, że dorośli w trudnych sprawach działają wspólnie i maja wspólne zdanie.

Zaangażowanie rodziców w działania prowadzone na poziomie klasy może polegać na :

– wspólnym z nauczycielami (lub nauczycielami i uczniami) ustalaniu klasowych zasad zapobiegających agresji i przemocy,

– udziale w spotkaniach uczniów, nauczycieli i rodziców, integrujących imprezach klasowych,

– udziale we wspólnych pozytywnych działaniach – konkursach, spartakiadach klasowych, turniejach rodzinnych itp.,

– udziale w zajęciach otwartych na temat agresji.

Analizując problem wzajemnych relacji miedzy szkołą a rodzicami rzadko myślimy o tym, że sytuacja mogłaby ulec radykalnej poprawie gdybyśmy przestali oczekiwać, że rodzice mogą się nam na coś przydać a pomyśleli, że szkoła i nauczyciele mogą być przydatni rodzicom – i to nie tylko w zakresie poradzenia sobie z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi ich dzieci, ale też w aspekcie czysto osobistym i indywidualnym. Warto pamiętać, że ludzie chętniej angażują się w te działania, które zaspokajają ich ważne potrzeby np. znaczenia, sukcesu, osiągnięć, które przynoszą im jakieś korzyści psychologiczne. Aby oczekiwać czegoś w przyszłości od rodziców, wcześniej trzeba te potrzeby poznać i uwzględnić, następnie zaś umożliwić im rzeczywisty wpływ na to, co dzieje się w szkole, nie traktując ich jedynie jako wykonawców naszych planów i pomysłów, lecz pozwalając im być autentycznymi, rozwijającymi się osobami również na terenie szkoły.

Beata Wronkowska – uczestnik kursu kwalifikacyjnego zarządzanie oświatą zorganizowanego przez Instytut Kształcenia Eko-Tur Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Zawodowego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *