Wydłużenie etapu edukacyjnego – jak i dla kogo?

Rozporządzenie MEN precyzuje jakie warunki należy spełnić, by uczniowie mogli skorzystać z dłuższego okresu nauki, umożliwiającego w sposób adekwatny realizację podstawy programowej.

Zajrzyjmy do rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, które precyzuje jakie warunki należy spełnić, aby niektórzy uczniowie mogli skorzystać z dłuższego okresu nauki, umożliwiającego w sposób adekwatny do możliwości realizacje podstawy programowej.
Po pierwsze – dla jakich uczniów przewidziano taką możliwość? Z drogi tej mogą skorzystać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz uczniowie szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu: opinii zespołu oraz  zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Zespół, o którym mowa powyżej to ten, który przygotowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia czyli organizuje proces wsparcia. Zespół stanowią wszyscy nauczyciele pracujący z uczniem niepełnosprawnym, specjaliści oraz rodzice.
Decyzję tę podejmuje rada pedagogiczna w przypadku szkoły podstawowej:
 a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
 b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;
 c) przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
Wydłużenie etapu nie stanowi braku promocji – jest formą umożliwiającą uczniowi pracę w wolniejszym tempie, dodatkowy czas na utrwalanie wiadomości i umiejętności, na kształtowanie niezbędnych w życiu kompetencji kluczowych. Formalnie jednak wiąże się zmianą zespołu klasowego, wychowawcy, co w niektórych przypadkach może stanowić dla dziecka – szczególnie młodszego –  duży problem. Zatem zespół, zanim w porozumieniu z rodzicami, podejmie taką decyzję, powinien rozważyć wszelkie za i przeciw. Warto też przypomnieć, iż dobrze jest podejmować decyzję w tym zakresie na początku każdego etapu edukacyjnego – to w tym okresie uczeń ma możliwość pracy z podstawowymi umiejętnościami i wiadomościami, które następnie można systematycznie utrwalać i ewentualnie poszerzać.
Prawo oświatowe określa, że uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może pobierać edukację w szkole podstawowej – do 20 roku, zaś szkole ponadpodstawowej do 24 roku życia.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *