Wypadki na terenie szkoły – procedury.

Jak postępować w sytuacji nagłego wypadku na terenie szkoły lub placówki dowiecie się dzisiaj z naszego dzisiejszego artykułu

Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Wypadkiem będzie jedynie zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną w stosunku do ucznia, który mu uległ (np. złamanie nogi na zajęciach wychowania fizycznego, okaleczenie podczas praktycznej nauki zawodu, oparzenie kwasem w trakcie lekcji chemii). Aby można było mówić o wypadku, powinny nastąpić rozstrój lub uszczerbek na zdrowiu (uraz) lub śmierć ucznia.

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego – szkolne procedury bezpieczeństwa

2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) społecznego inspektora pracy;

4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;

5) radę rodziców.

 

 • O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 • O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 • Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
  • Ciężki jest taki wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, tzn. utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do nauki albo trwałe zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
  • Za wypadek zbiorowy należy uznać wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

 

 • Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
 • Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.
 • Członków zespołu powołuje dyrektor.
 • Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
 • Wzór protokołu powypadkowego jest określony w Rozporządzeniu dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.
 • Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub rady rodziców.

 

 • Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.
 • W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
 • Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *