Zadania dyrektora szkoły w okresie nauki zdalnej – podsumowanie I semestru

Zbliża się koniec I semestru. Dyrektorzy szkół mają ręce pełne pracy – na co powinni zwrócić uwagę? Jakie obowiązki stawia przed nimi MEN? O tym wszystkim pisze dziś dla Was Jacek Jagiełło.

Zadania dyrektora szkoły w okresie zawieszenia zajęć – rozliczenie działań na koniec semestr/okresu.

Podobnie jak w dotychczasowych regulacjach w okresie zawieszenia funkcjonowania szkoły, na dyrektorze będą spoczywały nowe zadania. Ich zakres uległ jednak pewnej zmianie w stosunku do poprzednich regulacji.

Zadania dyrektora

Objaśnienia

Ustala, czy uczniowie
i nauczyciele mają dostęp
do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję

między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Jest to obowiązek o charakterze weryfikacyjnym.

W zależności od tego podejmuje się ustalenia w sprawie kształcenia zdalnego.

Ustala, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć.

Ustalenie to powinno być podjęte we współpracy z nauczycielami. Chodzi tu m.in. o wybór narzędzi do komunikacji – platformy edukacyjnej (np. Office 365, Zoom, Discord, GSuite).

Określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Chodzi tu przede wszystkim o kwestie ochrony danych osobowych. W szkole powinna być przyjęta polityka bezpieczeństwa, regulamin kształcenia zdalnego lub inny dokument określający zasady ochrony tych danych.,
w szczególności stosowane środki bezpieczeństwa (oczywiście w zgodzie z RODO). W tym zakresie należy korzystać z zaleceń inspektora ochrony danych.

Ustala, we współpracy
z nauczycielami, źródła
i materiały niezbędne
do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać.

 

Ustala potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;

Ustalenie to powinno być podjęte z nauczycielami.

Ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program.

Ustalenia należy dokonać w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

Ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.

Ustalenia tego należy dokonać we współpracy z nauczycielami. Należy uwzględnić w szczególności:

a)      równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b)      zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c)      możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d)      łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e)      ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

f)       konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego
ze specyfiki realizowanych zajęć.

Nie można ograniczać się jedynie do prowadzenia zajęć w formie online. Należy też – w rozsądnym zakresie – polecać uczniom wykonywanie ćwiczeń we własnym zakresie przez uczniów. W ten sposób zapewnimy również kształcenie bez użycia komputerów.

Według MEN: „Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.”

 

Ustala sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

Ustalenie to powinno być podjęte we współpracy z nauczycielami. Z racji tego, że kompetencję tę przydzielono nauczycielowi, zmiana w tym zakresie nie wymaga nowelizacji statutu szkoły.

Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację
o formie i terminach tych konsultacji.

Należy zapewnić możliwość skorzystania przez uczniów
z konsultacji na terenie szkoły:

a)      indywidualnych,

b)      w małych grupach.

Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów. Wymiar konsultacji ma być uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

W praktyce oznacza to, że dyrektorzy będą musieli ustalić (biorąc pod uwagę także warunki szkoły) zapotrzebowanie wśród uczniów i ich rodziców na konsultacje, a następnie ustalić ich wymiar, terminy realizacji i odpowiedzialnych nauczycieli. Jeżeli takie zapotrzebowanie będzie istniało, wówczas dyrektor będzie miał obowiązek organizacji konsultacji.

Ustala sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Ustalenia tego należy dokonać we współpracy z nauczycielami.

Do ustalenia zasad oceniania bieżącego uczniów w okresie zawieszenia jak również informowania uczniów i rodziców
o postępach uczniów nie jest konieczna nowelizacja statutu szkoły. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor.

Naturalnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania postępów uczniów jest dziennik elektroniczny. Za pośrednictwem tego dziennika uczniowie mogą być zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac. Tym samym kanałem komunikacji nauczyciel może wystawiać oceny bieżące i informować o nich uczniów oraz ich rodziców. Jeżeli zaś w szkole nie ma dziennika elektronicznego, wówczas dobrze jest skorzystać z komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp.

Ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów.

Dotyczy warunków i sposobu przeprowadzania:

a)      egzaminu klasyfikacyjnego,

b)      egzaminu poprawkowego,

c)      egzaminu semestralnego,

d)      sprawdzianu wiadomości i umiejętności

a także warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

Należy także ustalić warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, jak również egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych.

Przekazuje uczniom, rodzicom
i nauczycielom informację
o sposobie i trybie realizacji zadań.

Dotyczy to w szczególności:

a)      organizacji kształcenia specjalnego,

b)      pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)      indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

d)      indywidualnego nauczania,

e)      zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

f)       zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć
o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 Prawa oświatowego.

Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami.

Należy uwzględnić potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych:

a)      kształceniem specjalnym,

b)      indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

c)      indywidualnym nauczaniem,

d)      wczesnym wspomaganiem rozwoju,

e)      uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

f)       uczęszczających na zajęcia, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 Prawa oświatowego.

Ustala zasady zaliczania
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W przypadku, gdy w związku z nauczaniem zdalnym nauczyciel przekroczy obowiązujący go wymiar zajęć, wówczas należy mu wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *