Zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa

Tematyka bezpieczeństwa w placówkach oświatowych jest kluczowa nie tylko z perspektywy dyrektora czy organu prowadzącego. Jest to temat priorytetowy przede wszystkim z perspektywy rodzica.

Tematyka bezpieczeństwa w placówkach oświatowych jest kluczowa nie tylko z perspektywy dyrektora czy organu prowadzącego. Jest to temat priorytetowy przede wszystkim z perspektywy rodzica, który tę kwestie stawia na pierwszym miejscu w trakcie wyboru placówki i monitoruje jej pracę pod tym względem gdy jego dziecko już do niej uczęszcza. Konsekwencje braku dotrzymania należytych warunków zapewniających bezpieczeństwo i higienę mogą być tragiczne w skutkach i zaważyć na życiu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły. Dyrektor oraz pracownicy szkoły ponoszą z tego tytułu także konsekwencje prawne, które niekiedy mogą mieć znaczący wpływ na ich przyszłość. Dlatego też temat bezpieczeństwa powinien być tym, o który wstępujący na drogę swojej kariery zawodowej dyrektor powinien zadbać w pierwszej kolejności.

Sam termin bezpieczeństwo, tłumaczy się jako „stan niezagrożenia; pewność, że nic nie zagraża”[1]. Każdy z nas intuicyjnie wie, kiedy czuje się bezpiecznie i zwykle jest to związane z poczuciem spokoju i panowania nad otaczającą nas przestrzenią na tyle, aby być pewnym, że nie stanie nam się krzywda. Co za tym idzie, bezpieczeństwo zwykle kojarzy nam się z brakiem zagrożenia dla naszego zdrowia lub życia. W tym wypadku obowiązki dyrektora jako osoby nadzorującej kwestie bezpieczeństwa reguluje aktualne Rozporządzenie MEN. Prawo wyznacza także obowiązek odbycia przez kadrę szkoleń z zakresu BHP, czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W kontekście placówki edukacyjnej, która gromadzi wiele danych na temat uczniów i ich rodziców, należy także zwrócić uwagę na pojęcie bezpieczeństwa w kontekście ochrony danych osobowych. Kwestie te regulują przepisy Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Zgodnie z nimi dyrektor placówki edukacyjnej jest Administratorem danych osobowych i ciążą na nim w związku z tym konkretne obowiązki związane z przetwarzaniem przez jego placówkę danych osobowych. Niewywiązanie się z nich może skutkować wysokimi konsekwencjami finansowymi lub nawet karą pozbawienia wolności.

Dokumentem nadrzędnym wyznaczającym standardy i określającym zadania dyrektora jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Są w nim szczegółowo określone zadania jakie ma dyrektor w zakresie sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem. Pozostałe zasady określone są w regulaminie BHP. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa przetwarzanych danych określone są w Ustawie o ochronie danych osobowych. W dalszej części pracy omówię, w jakich kwestiach to dyrektor jest osobą, którą powyższe rozporządzenia i regulaminy czynią odpowiedzialną za dopilnowanie kwestii bezpieczeństwa, a w jakich, jest to obowiązek wszystkich pracowników placówki.

Aleksandra Frątczak


[1] Słownik Języka Polskiego pod red. W.Doroszewskiego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *