Zasady bezpieczeństwa informatycznego w nauczaniu zdalnym

Od wczoraj trwa nauczanie zdalne. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mają już w tej kwestii ogromne doświadczenie – my jednak przypominamy dzisiaj absolutnie niezbędne zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej. Warto je przypomnieć

Obowiązek przestrzegania zasad korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

 1. W sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
 3. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT lub ze sprzętu prywatnego do celów służbowych zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 4. Pracownik lub uczeń jest zobowiązany zgłosić odpowiednio dyrektorowi lub wychowawcy klasy zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
 5. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione. Szczególną ostrożność należy zachować podczas podłączania zewnętrznych nośników pamięci typu: pendrive lud dysk zewnętrzny.
 6. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły, nauczyciel, uczeń zobowiązani są, by wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.

Po zakończeniu pracy pracownik szkoły zobowiązany jest:

 1. Wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy.
 2. Zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
 3. Do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkownania komputerów).
 4. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
 5. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska).
 6. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Nie wolno pozwalać pracować innym osobom na swoim koncie.
 7. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
 8. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
 9. Hasła powinny składać się z co najmniej 8 znaków i powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
 10. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
 11. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
 12. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
 13. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
 14. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
 15. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
 16. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
 17. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
 18. Nie powinno się też stosować haseł, w których jeden z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.
 19. Nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając na uczniów niepełnosprawnych.

 

Bądźcie bezpieczni w sieci!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *