Zawieranie kontraktów z uczniami

Pośród wielu wymagań ,jakie państwo stawia szkołom i placówkom są takie, które dotyczą wychowawczej roli szkoły a mianowicie kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Czytamy więc: „…działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady postępowania i współdziałania w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców…”

Respektowanie przyjętych norm społecznych i wzmacnianie pożądanych społecznie postaw jest możliwe tylko wówczas, gdy angażuje całą społeczność szkoły. Aby podejmowane w szkole działania były skuteczne, te same zasady muszą obowiązywać zarówno uczniów i nauczycieli, rodziców i cały personel szkolny wraz z kadrą zarządzającą.

Ustalając reguły i procedury, trzeba pamiętać, jak ważna jest konsekwencja w ich przestrzeganiu. Konsekwencje, podobnie jak reguły ustalamy na początku roku szkolnego. Reguły i procedury w stosunku do których nie określono żadnych konsekwencji w przypadku ich nieprzestrzegania, w niewielkim stopniu wpływają na postawy uczniów.

W warunkach szkolnych często pojawiają się sytuacje kryzysowe. Nauczyciele poszukują różnych metod pracy, narzędzi do  rozwiązania pojawiających się problemów. Narzędziem, które warto w sytuacjach trudnych wykorzystać, jest kontrakt. Może on posłużyć do stymulowania osiągnięć edukacyjnych lub jako środek wychowawczy.

Umowę/ kontrakt zawiera się  z poszczególnymi uczniami indywidualnie bądź z całą klasą (kontrakt zbiorowy). Realizuje się go wówczas, kiedy poczynione dotychczas działania wychowawców, nauczycieli lub pedagoga nie oddziałują pozytywnie i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jest to często konieczny krok poprzedzający np. wniosek o interwencję sądu w środowisko rodzinne dziecka, daje możliwość większego oglądu sytuacji nie tylko ucznia, lecz także zakresu wpływu rodzica, który ma okazję intensywnie, w sposób zaplanowany i możliwy do egzekwowania, współpracować ze szkołą.

Kontrakt warto wprowadzić , jeśli uczeń np. :

– nie realizuje obowiązku szkolnego,

– często wagaruje,

– osiąga bardzo niskie wyniki nauczania,

– nagminnie się spóźnia,

– lekceważy obowiązek szkolny,

– nagminnie przeszkadza prowadzić lekcje

lub klasa :

– składa się z wielu uczniów nie zmotywowanych do nauki,

– podzielona jest na grupy „walczące” między sobą,

– demonstruje lekceważące nastawienie wobec nauczyciela,

– neguje swój udział w życiu szkoły.

Przed przystąpieniem do opracowania kontraktu należy przeprowadzić z uczniem rozmowę. To od jej przebiegu zależy efektywność podejmowanych działań. Zapraszając ucznia na rozmowę, której przedmiotem jest analiza jego trudności, warto zadbać o miejsce, czas i atmosferę.

Podczas spotkania warto:

– wyjaśnić przyczynę zaproszenia na rozmowę,

– przedstawić kluczowe informacje na temat zachowania ucznia uzyskane z obserwacji własnych i innych nauczycieli,

– zaprezentować ocenę sytuacji ucznia oraz prognozy na przyszłość,

– wysłuchać opinii ucznia,

– przedstawić kontrakt jako narzędzie pracy z uczniem,

– potwierdzić umowy podpisem.

Przy zawieraniu kontraktu mogą uczestniczyć inne osoby, wspierające ucznia, np. rodzice, pedagog, inny nauczyciel. Podczas  rozmowy należy bezwzględnie zadbać o dobrą komunikację, o  szczegóły, które czasem mogą popsuć efekt końcowy lub stworzyć sztuczną atmosferę, a ta  utrudnia porozumienie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *