ZFŚS – odpowiadamy na pytania czytelników

Wczorajszy artykuł na temat sposobów wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wzbudził wątpliwości i pojawiły się pytania ze strony czytelników. Dlatego dziś rozwijamy wątek i udzielamy odpowiedzi na konkretne pytania

Czy dopuszczalne jest sfinansowanie ze środków ZFŚS paczek świątecznych o jednakowej wartości dla dzieci wszystkich pracowników?

 

Co do zasady wysokość pomocy przyznawanej poszczególnym uprawnionym ze środków ZFŚS powinna być zróżnicowana, z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Z tego względu przyznanie danego świadczenia powinno poprzedzać zbadanie sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej. Dopiero na tej podstawie powinno się ustalić wartość świadczenia. W związku z powyższym, przyznanie wszystkim dzieciom paczek świątecznych o równej wartości – mimo, że zwyczajowo taką właśnie praktykę stosuje wielu pracodawców – może zostać potraktowane jako naruszenie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

A co jeżeli w jednym zakładzie pracy (szkole) pracują oboje rodzice – czy jedna paczka dla dziecka czy dwie?

 

Wszystko zależy od tego, jakie zapisy znajdują się w regulaminie. Dla przykładu, gdy zapis będzie brzmiał „paczka na dziecko”, będzie to uprawniało pracodawcę do sfinansowania dwóch paczek od każdego rodzica po jednej, natomiast w przypadku zapisu „paczka dla dziecka”, wówczas będzie przysługiwała tylko jedna paczka.

 

Czy przepisy zezwalają na przyznawanie pomocy z ZFŚS w postaci świątecznych bonów towarowych lub pieniężnych?

 

Ustawa o ZFŚS nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie. Jeśli zatem regulamin ZFŚS dopuszcza (przewiduje) finansowanie takich świadczeń, możliwe jest przyznanie bonów osobom uprawnionym.

Należy jednak pamiętać, iż bony nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla innych świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS. Ich wartość będzie więc stanowiła przychód osoby uprawnionej, podlegający opodatkowaniu.

 

 

Czy możemy sfinansować ze środków ZFŚS wigilię pracowniczą?

 

Wigilia pracownicza stanowi imprezę okolicznościową, którą zasadniczo pracodawca powinien organizować ze środków obrotowych. Mimo, że istnieją orzeczenia sądowe dopuszczające wydatkowanie środków ZFŚS na organizację przez pracodawcę różnego rodzaju imprez dla załogi – jako świadczeń dostępnych na tzw. zasadzie powszechnej dostępności – to jednak należy przyjąć, iż zgodnie z ustawą powinny mieć one charakter kulturalno-oświatowy lub sportowo-rekreacyjny. Oznacza to, że te spotkania powinny być połączone np. z występem kulturalnym. Jeśli spotkanie świąteczne ma wyłącznie „konsumpcyjny” charakter, nie powinno być sfinansowane ze środków ZFŚS.

 

W obecnej sytuacji charakteryzującej się licznymi ograniczeniami wynikającymi z panującej epidemii COVID-19 najlepszym rozwiązaniem jest chyba jednak wypłata środków finansowych pracownikom, pamiętając o zasadzie różnicowania ich wysokości oraz aby we wnioskach nie znalazł się zapis sugerujący okolicznościowy charakter imprezy. Nie powinno być stwierdzeń typu: „Świadczenie w związku ze świętami Bożego Narodzenia” lepiej zastosować np. zapis „Wniosek o świadczenie pieniężne związane ze wzmożonymi wydatkami w okresie zimowym”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *