Zmiany w Karcie nauczyciela – propozycje zmian przygotowane przez MEiN. Co szykuje resort edukacji dla nauczycieli?

Uwaga! Tylko u nas – opisujemy planowane przez MEiN zmiany w Karcie Nauczyciela, Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi nowościami.

W resorcie edukacji przeszło od dwóch lat prowadzone są prace zmierzające do radykalnych zmian w pragmatyce nauczycielskiej. Tempo tych prac nieco spowolniła pandemia COVID-19, ale w dniu 11 maja br. projekt nowelizacji Karty Nauczyciela trafił do Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Przesłane propozycje mają być dyskutowane na posiedzeniu w dniu 18 maja br., ale my już dzisiaj postaramy się przybliżyć Państwu zaproponowane zmiany.

Zmiany dotyczą pięciu obszarów  pragmatyki zawodowej nauczycieli.

Te obszary to:

  • Czas pracy nauczyciela;
  • Wynagrodzenia i inne świadczenia nauczycielskie;
  • Ocena pracy nauczyciela;
  • Awans zawodowy;
  • Urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Propozycje dotyczące urlopów wypoczynkowych nauczycieli:

–  Zmniejszenie długości urlopu wypoczynkowego nauczycieli w szkołach i placówkach do 50 dni;

–  50 dni urlopu w szkołach feryjnych będzie można wykorzystać w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z planem urlopów;

–  Możliwość dodatkowych dni urlopu w zamian za dłuższe wycieczki szkolne.

Zmiany w zakresie czasu pracy nauczyciela w szczególności będą dotyczyły:

–  podwyższenie wymiaru pensum nauczycieli o 2 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego);

– wprowadzenie 3-letniego okresu przejściowego, w trakcie którego poszczególni nauczyciele będą mogli zadecydować o:

  • zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia,
  • zachowaniu dotychczasowego wymiaru pensum i ustaleniu proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.

–  wprowadzenie 2 godzin zajęć dodatkowych poza pensum tygodniowo (np. zajęć rozwijających zainteresowania).

Zajęcia te zostaną przydzielono obowiązkowo nauczycielom przedmiotów, które wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych:

  • wychowanie fizyczne,
  • plastyka,
  • muzyka,

Zajęcia te będą mogły być rozliczane w systemie np. rocznym, kwartalnym czy miesięcznym a nie tygodniowym).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *