Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2015

Z dniem 1 września 2015 roku czeka nas w szkołach kilka znaczących zmian wynikających z wprowadzenia nowych regulacji prawnych. O czym warto szczególnie pamiętać?

Przede wszystkim przypomnijmy sobie, że 20 lutego zmieniła się ustawa o systemie oświaty, w wyniku której do 31 sierpnia 2015 roku należy wprowadzić zmiany w statutach szkół.

Zmiany dotyczą między innymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych.

W zakresie wewnątrzszkolnego oceniania pojawia się obowiązek przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron pracy ucznia, ustalenie kierunków dalszej pracy. To dobra wiadomość dla zwolenników idei oceniania kształtującego. Ta zmiana daje siłę do wprowadzania tej filozofii w życie.

Oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej mogą być ocenami opisowymi, a także, co istotne, wprowadza się możliwości stosowania opisowych ocen bieżących oraz  klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) także na wyższych etapach edukacji – zaczynając od IV klasy szkoły podstawowej – aż po szkoły ponadgimnazjalne – w przypadku wszystkich lub wybranych zajęć edukacyjnych.

MEN zrezygnowało także z uzależnienia promowania ucznia od oceny nagannej  zachowania.

Ponadto jednoznacznie określono obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia.

Wprowadzono również regulacje dotyczące liczby uczniów w oddziałach klas I-III szkoły podstawowej. Limit uczniów w klasach I-III będzie można zwiększyć nie więcej niż o 2 uczniów i tylko na wniosek rady oddziałowej, za zgodą organu prowadzącego i z obowiązkowym zatrudnieniem asystenta nauczyciela.

To, co ważne dla rodziców: Od 1 września 2015 r. szkoły nie będą mogły pobierać jakichkolwiek opłat pobierania za dostęp do e- dzienników. 

Kolejną znaczącą zmianą jest zakaz sprzedaży w sklepikach szkolnych tzw. niezdrowej żywności. Będzie to stanowiło na pewno duży problem dla ajentów sklepików, część z nich być może zlikwiduje swoją działalność. Niemniej istotne jest, że dzieciom ogranicza się dostęp do produktów szkodliwych, przede wszystkim powodujących otyłość.

Kolejne roczniki uczniów otrzymają bezpłatne podręczniki. Po raz pierwszy przygotowaniem bezpłatnych książek zajmą się gimnazja. To nowe wyzwanie dla dyrektorów szkół.

Istotna zmiana dotyczy ewaluacji zewnętrznej przeprowadzanej w szkołach i placówkach. Zrezygnowano z  określania poziomu wymagań według skali: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki (symbole literowe E, D, C, B, A). Zapewne władze uznały, że szkoły zanadto skupiają się na uzyskaniu jak najwyższej oceny, a mniej uwagi przykładają do rzeczywistego podnoszenia poziomu jakości pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *