Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

30 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o systemie informacji oświatowej z 15 kwietnia 2011 r., która zmieniła strukturę, organizację oraz zasady działania Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Ustawa przewiduje nowy sposób gromadzenia danych oraz zmieniony ich zakres. System Informacji Oświatowej (SIO) nie będzie już gromadzić danych zbiorczych, tylko dane jednostkowe dotyczące uczniów i nauczycieli, (czyli dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Ustawa wprowadza również obowiązek prowadzenia przez każdą placówkę oświatową Lokalnej Bazy Danych (LBD). Lokalne Bazy Danych prowadzą również organy prowadzące. Lokalne Bazy Danych (LBD) prowadzone są tylko w formie elektronicznej.

Dane jednostkowe podzielono na tzw. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL) i dziedzinowe, np. miejsce zamieszkania ucznia, pomoc materialną dla ucznia, kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela, stopień awansu zawodowego nauczyciela (szczegółowe określone w ustawie).

       Okres przejściowy, w którym miały funkcjonować oba Systemy Informacji Oświatowej został wydłużony na mocy Ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. poz.1639)   do dnia 1 marca 2017 r.

Tak, więc w dziedzinie sprawozdawczości oświatowej panuje dualizm: niektóre dane statystyczne szkoły/placówki gromadzą w „starym”, a inne w „nowym” Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Różne są również terminy sprawozdawczości w każdym z systemów, oraz sposób komunikowania się z systemem centralnym. Jeżeli dołożymy do tego również fakt, że dane statystyczne gromadzone są w różnych programach komputerowych, które nie wymieniają danych miedzy sobą, ani nie wykorzystują danych zgromadzonych przez szkoły/placówki w innych zbiorach danych funkcjonujących w szkole/placówce, to mamy obraz skomplikowania tego systemu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *