Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1010) wprowadza szereg zmian. Przeczytajcie Państwo, jakich!

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

 W związku z ostatnimi zmianami w prawie oświatowym warto zwrócić uwagę na nowe zapisy:

Kurator oświaty uzyskuje kolejne uprawnienia:

– dotyczące opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych ( art.31. ust.1 pkt 10b)

– powierzenie stanowiska dyrektora szkoły/placówki w przypadku nie wyłonienia kandydata w wyniku konkursu wymaga porozumienia z kuratorem oświaty(art.36a ust.4)

 

Zmiany w składzie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły/placówki (art.36a ust.6). Nowy skład komisji:

–  przedstawicieli organu prowadzącego

–  przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny

–  przedstawicieli rady rodziców

–  przedstawicieli rady pedagogicznej

– po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel związku zawodowego ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy

Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela

Minister Edukacji Narodowej prowadzi centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych w którym gromadzi się informacje o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz informacje o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków, o którym mowa w art. 85t ust. 1-3.

Rejestr zawiera:

1) dane identyfikujące nauczyciela – nazwisko, imię lub imiona, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 albo 4, oraz okres ukarania;

3) oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie o ukaraniu karą dyscyplinarną, oraz sygnaturę akt sprawy;

4) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w pkt 3;

5) datę i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy orzeczenie, o którym mowa w pkt 3;

6) datę doręczenia nauczycielowi orzeczenia, o którym mowa w pkt 3;

7) informację o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia.

Oceny pracy dyrektora dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym (obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *