Zmiany w zakresie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych został opracowany w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty obowiązującą od 20 lutego 2015 r. kiedy to wprowadzono art 44i, 44z oraz 44 zzp.

Dokonano także  kilku innych zmian porządkowych.

Rozwiązania przewidziane w projekcie:

w przypadku gdy na podstawie statutu w szkole wprowadzono ocenę opisową – art 44i ustawy, uczeń powinien otrzymać wraz ze świadectwem promocyjnym albo wpisem do indeksu, informację, w której znajdą się opisowe roczne oceny klasyfikacyjne z ustalonych przez szkołę obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz z zachowania;
uzupełniono przepisy rozporządzenia o regulacje dotyczące zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego – art 44 zzp ustawy… źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/29649-zmiany-w-zakresie-wiadectw-dyplomow-i-innych-drukow-szkolnych

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *