„Zwolnienie” z WF również od lekarza rodzinnego

Do tego, by uczeń był zwolniony z konieczności ćwiczenia na wf, wystarczy opinia lekarza rodzinnego. Przepis rozporządzenia w tej sprawie - mimo wcześniejszych zapowiedzi resortu edukacji - nie uległ zmianie.

W tym roku zmienia się natomiast podstawa programowa oraz wprowadzony zostaje wymóg zdawania testów sprawnościowych. Te jednak nie wpływają na ocenę ucznia.

Wystarczy opinia lekarza rodzinnego
Na podstawie par. 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w zw. z par. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Maksymalny okres zwolnienia to cały rok szkolny.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/oswiata/zwolnienie-z-wf-rowniez-od-lekarza-rodzinnego,523250.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *