Powiadomienie powinno być przekazane w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole czyli np. poprzez wpis do dzienniczka ucznia.

Zespół proponuje odpowiednie zajęcia, a dyrektor szkoły ma obowiązek poinformowania rodziców o proponowanych dla ich dziecka zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przyszłym roku szkolnym.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *